OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: naprawę nawierzchni drogi, wjazdu i chodnika na terenie Osiedla Żoliborz III w Warszawie.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.12.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 30.09.2021 r. do dnia 08.10.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł), należy je wnieść do dnia 11.10.2021 r. do godz. 10:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11.10.2021 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 11.10.2021 r. o godz. 10:15.

Osoby do kontaktu z oferentami: p. Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80, e-mail: renata.wojcieska@wsm3.pl), p. Mariusz Wrzesiński (tel. 22  203 45 80, e-mail: mariusz.wrzesinski@wsm3.pl).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.

Skip to content