OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na remont częściowy balkonów w budynkach przy ul. Braci Załuskich nr 3 i 3A, ul. Broniewskiego nr 20, 22, 22A, 24, 24A i 26 i ul. Sady Żoliborskie 9 w Warszawie. Zamówienie składa się z dwóch części. Część 1 dotyczy remontu częściowego balkonów wykonywanych tradycyjnie tj. z wejściem przez lokal lub z rusztowania. Część 2 dotyczy remontu częściowego balkonów z wykorzystaniem techniki alpinizmu przemysłowego.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do dnia 15.11.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 20.07.2021 r. do dnia 04.08.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł), należy je wnieść do dnia 05.08.2021 r. do godz. 10:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 05.08.2021 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 05.08.2021 r. o godz. 11:00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Inżynier robót sanitarnych Renata Voight-Wojcieska (e-mail: renata.wojcieska@wsm3.pl, tel. 22 203 45 80), Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński.

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Skip to content