WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na zmianę sposobu zasilania w energię elektryczną (mikroinstalacje fotowoltaiczne) budynków przy: ul. Sady Żoliborskie 3, ul. ks. J. Popiełuszki nr 17, 17A, 17B, 17C, ul. Braci Załuskich nr 3, 3A,
ul. Broniewskiego nr 20, 22, 22A, 24, 24A, 26, ul. Włościańskiej nr 2, 4, 4A, 6, 6B, 8, 10, 10A, 10B, 14, 14A, 18, 18A w Warszawie.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.09.2022 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 21.03.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 246,00 zł brutto.

Przetarg składa się z czterech następujących części:
– część 1 dot. budynków przy ul. Sady Żoliborskie 3, ul. ks. J. Popiełuszki nr 17, 17A, 17B, 17C;
– część 2 dot. budynków przy ul. ul. Braci Załuskich nr 3, 3A, ul. Broniewskiego nr 20, 22, 22A, 24, 24A, 26;
– część 3 dot. budynków przy ul. Włościańskiej nr 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18;
– część 4 dot. budynków przy ul. Włościańskiej nr 4A, 6B, 10A, 10B, 14A, 18A.

Wadium na przetarg wynosi:
– dla części 1 – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł),
– dla części 2 – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł),
– dla części 3 – 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł),
– dla części 4 – 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł).

Wadium należy wnieść do dnia 31.03.2022 r. do godz. 10:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 31.03.2022 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 31.03.2022 r.
o godz. 10:15.

Osoby do kontaktu z oferentami pod nr tel. 22 203 45 80: p. Renata Voight-Wojcieska, p. Mariusz Wrzesiński.

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w przedmiarze części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.

Skip to content