WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości               w budynkach przy ul. Włościańskiej nr: 6, 8, 10 i ul. Sady Żoliborskie 3 oraz terenów zewnętrznych posesji przy: ul. Gojawiczyńskiej nr: 9, 11, 13, 15, ul. Tołwińskiego nr: 12, 14, 16, 18 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: czas nieokreślony.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 01.02.2022 r. do dnia 14.02.2022 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi            25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł), należy je wnieść do 15.02.2022 r. do godz. 10:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15.02.2022 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 15.02.2022 r. o godz. 10:15.

Osoby do kontaktu z oferentami: w celu pobrania specyfikacji: p. Renata Voight-Wojcieska
(tel. 22 203 45 80 w. 4, e-mail: renata.wojcieska@wsm3.pl), w celu uzyskania informacji o zakresie prac: p. Agnieszka Makowska (tel. 22 203 45 80 w. 2, e-mail: agnieszka.makowska@wsm3.pl).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.

Skip to content