WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

 

ogłasza przetarg na:

DOSTAWĘ ORAZ WYMIANĘ WODOMIERZY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I OPROGRAMOWANIEM DO DOKONYWANIA ICH ZDALNEGO ODCZYTU W LOKALACH MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH, POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH I NA POLEWACZKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OSIEDLU WSM ,,HERY”, W BUDYNKU PRZY UL. HERY 11 W WARSZAWIE.

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia są do nabycia w okresie od dnia 23.12.2021 r. do dnia 05.01.2022 r., w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00, w cenie 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt i 00/100), po okazaniu potwierdzenia wpłaty powołanej kwoty na rachunek bankowy nr: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobligowane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Administrator Osiedla WSM Hery Pani Małgorzata Koćwin – kontakt: tel. 22 638 76 23; tel. kom. 664 846 783; e-mail: hery@wsm.pl

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) na rachunek bankowy: PKO BP XV o. Warszawa

o nr 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę oraz wymianę wodomierzy zimnej

i ciepłej wody użytkowej wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do dokonywania ich zdalnego odczytu w lokalach mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeniach technicznych i na polewaczkach znajdujących się na Osiedlu WSM ,,Hery”, w budynku przy ul. Hery o numerze 11
w Warszawie”
wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert” należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Elbląskiej 14
w Warszawie, pok.7, najpóźniej do dnia 11.01.2022 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSM, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Sali konferencyjnej
(2 piętro), w dniu 11.01.2022 r. o godz. 12.00.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.

WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Skip to content