WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 8C,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Dostosowanie infrastruktury Osiedla WSM Wawrzyszew do nowego systemu segregacji odpadów, wykonanie remontu: przeniesienie istniejącej  altany śmietnikowej i montaż nowej.

Wymagane terminy realizacji: 

  • rozpoczęcie wykonania robót –    termin rozpoczęcia realizacji 7 dni po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem konieczności przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót w przypadku gdy warunku termiczne lub pogodowe uniemożliwiają albo utrudnią wykonanie robót  zgodnie z obowiązującymi normami lub odpowiednim reżimem technologicznym.
  • realizacja zamówienia –    nie później niż do 31.10.2024 r.
  • gwarancja na wykonane roboty –    nie mniej niż 36 m-cy od daty odbioru, okres gwarancji jest przedmiotem oceny.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 6 czerwca 2024 r. do dnia 20 czerwca 2024 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 8C, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: Pan Bartosz Bichler. nr tel. 22 864 63 02, mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości – 2 500 zł, dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku 49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 20.06.2024 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 20.06.2024 r. o godzinie 1100.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Skip to content