WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW
DO NOWEGO SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW
.

Wymagane terminy realizacji:

  • rozpoczęcie wykonania robót –   7 dni po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem konieczności przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót w przypadku gdy warunku termiczne lub pogodowe uniemożliwiają albo utrudnią wykonanie robót z zgodnie z obowiązującymi normami lub odpowiednim reżimem technologicznym.
  • zakończenie robót –   wg oferty, nie później niż do dnia 30.06.2022r.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 1 czerwca 2021 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: – Pan Bartosz Bichler  nr tel. 22 864-95-87, mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 01.06.2021 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 01.06.2021 r. o godzinie 1100.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 18.05.2021 r.

 
Skip to content