O G Ł O S Z E N I E

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Konserwację, serwis bieżący, usuwanie awarii i dokonanie napraw zestawów hydroforowych w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew w roku 2022 i latach następnych.

Wymagane terminy realizacji: 

  • rozpoczęcie wykonania robót – termin rozpoczęcia realizacji 7 dni
    po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem konieczności przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót w przypadku gdy warunku termiczne lub pogodowe uniemożliwiają albo utrudnią wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami lub odpowiednim reżimem technologicznym.
  • realizacja zamówienia –   zgodnie z zapisami SWZ.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 3 lutego 2022 r. do dnia 17 lutego 2022 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: – Pan Jacek Tadeusiak  nr tel. 22 864-63-02, mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 17.02.2022 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 17.02.2022 r. o godzinie 1130.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 02.02.2022 r.

Skip to content