OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie
(01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: przeprowadzenie kontroli (przeglądów) budowlanych rocznych/pięcioletnich, elektrycznych, gazowych i kominiarskich w budynkach Osiedla WSM Żoliborz III, zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.

Wymagany termin wykonywania robót: nie później niż do 31.12.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 19.04.2021 r. do dnia 28.04.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi  8 000 zł (słownie: osiem tysięcy zł), należy je wnieść do 29.04.2021 r. do godz. 10.00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium
i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 29.04.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7,

01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 29.04.2021 r.

o godz. 11.00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Inżynier robót sanitarnych Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45  80,

e-mail: renata.wojcieska@wsm3.pl), Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80, e-mail: mariusz.wrzesinski@wsm3.pl).

Czas związania ofertą: 1 miesiąc, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Skip to content