WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg:

REMONT BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMPASOWEJ 10 W WARSZAWIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OSIEDLU WSM ,,LATYCZOWSKA”.

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w wersji elektronicznej w okresie od dnia 28.05.2024 r. do dnia 28.06.2024 r. bądź w wersji papierowej w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 po wniesieniu opłaty w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto i 00/100) i okazaniu potwierdzenia wpłaty powołanej kwoty na rachunek bankowy nr: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobligowane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są: Agnieszka Rakowska – kontakt: tel. 22 56 13 443; tel. kom. 535 111 558; e-mail: agnieszka.rakowska@wsm.pl oraz Krzysztof Staworzyński – kontakt: tel. 22 56 13 426; tel. kom. 536 087 196; e-mail: krzysztof.staworzynski@wsm.pl

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy i 00/100) na rachunek bankowy: PKO BP XV o. Warszawa o nr 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kompasowej 10 w Warszawie znajdującym się na Osiedlu WSM ,,Latyczowska”.

wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert” należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok.7, najpóźniej do dnia 15.07.2024 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSM, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Sali konferencyjnej (2 piętro), w dniu 15.07.2024 r. o godz. 12.00.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2024 r.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Skip to content