OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:  rewitalizację 3 klatek schodowych
w budynkach przy ul. Gojawiczyńskiej 3, 7 oraz ul. Tołwińskiego 6 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 31.07.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 08.03.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi po 3 000 zł/za każdą
z części postępowania x 3 części postępowania = 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł), należy je wnieść do 17.03.2021 r. do godz. 10.00. 
Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17.03.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie 17.03.2021 r. o godz. 11.00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 1 miesiąc, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Skip to content