Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

Ogłasza przetarg na:

Na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu przeglądów kontrolnych i konserwacji, wykonywaniu bieżących napraw oraz usuwaniu awarii instalacji elektrycznych, eksploatowanych w obiektach i na terenie Osiedla WSM „Rudawka” w Warszawie.

  • Termin składania ofert do dnia 08.12.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (II piętro).
  • Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2021 r. o godz. 1130 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
  • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl.
  • Wadium w wysokości 4 000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 08.12.2021 r. do godz. 1100 .
  • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 50,00 zł + VAT.
  • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.
  • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka – email: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl, tel. 797 993 008

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Skip to content