OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: ustabilizowanie fundamentu poprzez wzmocnienie gruntu metodą iniekcji geopolimerowych w budynku przy ul. Broniewskiego 14
w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 31.05.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie od dnia 08.03.2021 do dnia 23.03.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie. Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), należy je wnieść do 24.03.2021 r. do godz. 10.00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24.03.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie 24.03.2021 r. o godz. 11.00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 60 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Skip to content