Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A

ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI

 W BUDYNKU PRZY UL. MARYMONCKIEJ 137/139 W WARSZAWIE

–  Termin składania ofert – do 05.05.2021 r. do godz. 1200

 – Miejsce składania ofert – siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

– Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 05.05.2021 r. o godz. 12.00

 – Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 – Wysokości opłat: wadium 3.000 zł, opłata za SWZ 100 zł.

– Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: sekretariat@wsm-mlociny.pl

  – Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Skip to content