Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14 A

OGŁOSZENIE

Dotyczy: Przetarg na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach przy ul.  Szegedyńskiej 4 oraz przy ul. Marymonckiej 129   w Warszawie.

 

Zgodnie z pkt. I.13 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach przy ul. Szegedyńskiej 4 oraz przy ul. Marymonckiej 129 w Warszawie, Administracja Osiedla MŁOCINY informuje, że dokonuje zmiany w SWZ w punktach, które otrzymują brzmienie:

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. SWZ można otrzymać nieodpłatnie w formie elektronicznej lub w formie kopii dokumentów objętych SWZ, po dokonaniu wpłaty kwoty 100 zł. brutto przelewem, na rachunek bankowy Organizatora przetargu o nr: 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938, w terminie do dnia 16.05.2022 roku do godziny 12:00, w budynku Administracji Osiedla WSM Młociny przy ulicy Wrzeciono 14A, 01-961 Warszawa, pok. 2, w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 -15.00.
 3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2022 r. o godz. 12.00.
 5. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
 6. Oferty zostaną otwarte w dniu 16.05.2022 r. o godz. 12.15 w budynku Administracji Osiedla WSM Młociny przy ul. Wrzeciono nr  14A, 01 – 961 Warszawa, pok. Nr
 7. Zaproszenia wybranych Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty do negocjacji, w celu ostatecznego wyboru jednej najkorzystniejszej oferty, zostaną rozesłane przez Organizatora drogą elektroniczną do dnia 19.05.2022 r.
 8. Planowany termin zakończenia negocjacji i wyboru Wykonawcy nastąpi do dnia 23.05.2022 r.

XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGU

 • Wykonawca może zwrócić się do Organizatora, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt 3 poniżej, z prośbą o wyjaśnienie niniejszej SWZ.
 • Organizator prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SWZ, bez wskazywania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie wpłynie najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem otwarcia ofert.
 • Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
 • Zastępca Dyrektora ds. technicznych mgr Leszek Księżak, tel.: 22 835 24 96
  (
  %20sekretariat@wsm-mlociny.pl„>e-mail: sekretariat@wsm-mlociny.pl);

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną do godziny 1500, uważa się za dostarczone w dniu nadania, a po godzinie 1500 w dniu następnym.

Uwaga! Materiały przetargowe wydaje się zainteresowanym od dnia 28.04.2022 r. do dnia 16.05.2022 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Skip to content