Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla Rudawka
z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

   Ogłasza przetarg na:

  • Na wykonanie wymiany wodomierzy i ciepłomierzy oraz realizację usługi odczytu polegającej na ciągłym zdalnym udostępnianiu danych, dotyczących bieżących oraz archiwalnych odczytów wskazań wodomierzy i ciepłomierzy w 2 budynkach mieszkalnych, położonych przy ul. Saperskiej 1 i 6 zgodnie z niniejszą SWZ.  • Termin składania ofert do dnia 07.04.2022 r. do godz. 900 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (II piętro).
  • Otwarcie ofert nastąpi 07.04.2022 r. o godz. 930 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
  • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: pawecka@wsm-rudawka.pl.
  • Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 07.04.2022 r. do godz. 9 00 .
  • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 50,00 zł + VAT.
  • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni.
  • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

  Monika Pawęcka – email: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl,  tel. 797 993 008

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Skip to content