WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „Wawrzyszew Nowy” ul. Petofiego 7 m 2,01-917 Warszawa

 ogłasza przetarg na:

wykonanie wymiany wodomierzy oraz realizację usługi odczytu w 27 budynkach mieszkalnych zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia ( „SWZ”) są do odbioru  w okresie od dnia 30.09.2021r. do dnia 13.10.2021r w godz. 8:00-15:00

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 7 m 2, 01-917 Warszawa.

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności  wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Od Oferentów wymagane są:

 1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
 2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium
  w wysokości: 25.000 zł( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)
  na rachunek bankowy:

PKO BP SA XV Oddział w Warszawie

           nr 35 1020 1156 0000 7302 0049 9277.

Oferty w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „ OFERTA- przetarg na wykonanie legalizacji wodomierzy poprzez ich wymianę w 27 budynkach oraz usługę odczytu, z ewentualnym dopiskiem „ zamienna”, „ uzupełnienie” lub „ wycofanie oferty

należy złożyć  drogą pocztową lub osobiście w dni robocze , w godzinach 8:00- 15:00 w siedzibie Zamawiającego  do dnia  14 października 2021r., godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2021r., o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego,

 1. Termin wykonania zamówienia – do dnia 31.12.2021r.
 2. Oferent jest związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu ustalonego
  na składanie ofert.
 3. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Marzena Jędrysiak, tel.: 22 896-13-12 wew. 11,

e-mail: marzena.jedrysiak@wnowy.pl

Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, przy czym Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Spółdzielni.

 

 

Skip to content