Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wymiana wodomierzy w budynkach i lokalach położonych na terenie Administracji Osiedla WSM Zatrasie

 


ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95.

 

ORGANIZATOR PRZETARGU:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

tel.: (22) 42 71 100
e-mail: sekretariat@wsm-zatrasie.pl


  • Oferty należy składać do dnia 28.01.2021 r. do godz. 900  w budynku Administracji Osiedla WSM Zatrasie, przy ul. Dolnośląskiej 3, 01-736 Warszawa, pok. nr 15;
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021 r. o godz. 1000 w budynku przy ul. Krasińskiego 38C, 01-779  Warszawa, lokal 1;
  • Materiały przetargowe wydawane są nieodpłatnie;
  • Wadium w wysokości 35 000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 27.01.2021 r.;
  • Materiały przetargowe można uzyskać w terminie od 13.01.2021r. do 27.01.2021 r. w siedzibie Organizatora Przetargu pokój nr 15 (I piętro) w godzinach od 8­­00 do 1500 albo mailowo, po zgłoszeniu wniosku o ich przesłanie na adres sekretariat@wsm-zatrasie.pl;
  • Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 60 dni.

Osoby upoważnione do kontaktów:

Agata Dynia tel. 22-42-71-111

Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content