PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

 

ogłasza przetarg z negocjacjami na:

DOSTAWĘ ORAZ WYMIANĘ WODOMIERZY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ CIEPŁOMIERZY WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I OPROGRAMOWANIEM DO DOKONYWANIA ICH ZDALNEGO ODCZYTU W LOKALACH MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH, POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH I NA POLEWACZKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OSIEDLU NIEDZIELSKIEGO W BUDYNKACH PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE.

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) są do nabycia
w okresie od dnia 25.01.2021r. roku do dnia 08.02.2021r., w siedzibie Administracji Osiedla WSM „Niedzielskiego”, przy ul. Niedzielskiego 2A w Warszawie, w cenie 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) brutto, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powołanej kwoty na rachunek bankowy nr:

83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, w godzinach:

  • Poniedziałek – 1000-1800
  • Wtorek – Piątek – 800-1500

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Administrator Os. Niedzielskiego, Pan Michał Grzybowiecki- kontakt: tel. 535-887-860, e-mail: niedzielskiego@wsm.pl

 

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 1000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy: PKO BP XV o. Warszawa
    o nr
    83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na: „Dostawę oraz wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz ciepłomierzy wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do dokonywania ich zdalnego odczytu w lokalach mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeniach technicznych i na polewaczkach znajdujących się na Osiedlu Niedzielskiego w budynkach przy ul. Niedzielskiego 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E w Warszawie wraz z adnotacją: „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok.7 („WSM”), najpóźniej do dnia 09.02.2021 r., do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSM, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Sali konferencyjnej, 2 piętro, w dniu 09.02.2021r. o godz. 1200.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.

WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Skip to content