Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie okresowych przeglądów rocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1  pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach WSM Osiedle Piaski w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 19.10.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wykonanie okresowych przeglądów rocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1  pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach WSM Osiedle Piaski w Warszawie

 oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 4.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.10.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  „Wykonanie okresowych przeglądów rocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1  pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach WSM Osiedle Piaski w Warszawie

 należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 05.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu opłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content