Regulamin konkursu
Redakcji Życia WSM

„Przyjazny Spółdzielni”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Przyjazny Spółdzielni” jest Redakcja „Życia WSM”
  – informatora Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM).
 2. Celem konkursu jest propagowanie aktywnej postawy wśród członków i sympatyków WSM.
 3. Tytuł „Przyjazny Spółdzielni” przyznawany jest za dany rok.

§ 2 Kandydaci

 1. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać członkowie WSM do końca roku, za który tytuł ma zostać przyznany.
 2. Kandydat powinien w trakcie roku, za który przyznawany jest tytuł, wykazać się działalnością mającą wpływ na życie społeczności WSM. Działalność ta powinna polegać w szczególności na organizowaniu wydarzeń lokalnych czy ogólnospółdzielczych, realizowaniu pomysłów kulturalnych, ekonomicznych czy technicznych, które poprawią standard życia mieszkańców.
 3. Do konkursu nie mogą być zgłaszani aktualni (na dzień zgłoszenia) członkowie organów samorządowych WSM.
 4. W zgłoszeniu kandydata należy zamieścić jego imię i nazwisko, działalność za którą zgłasza się kandydata oraz uzasadnienie zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia należy składać na piśmie na adres Redakcji („Życie WSM”, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa; pok. 103) z dopiskiem „Przyjazny Spółdzielni”.

§ 3 Jury

 1. Zwycięzcę spośród zgłoszonych kandydatów wybiera Jury Konkursu.
 2. W skład Jury wchodzi osiem do dziesięciu osób:
  1. Zarząd WSM,
  2. Redaktor Naczelny „Życia WSM”,
  3. Redaktor Prowadzący „Życia WSM”,
  4. Członkowie Rady Programowej „Życia WSM”
   (trzy do pięciu osób, zależnie od bieżącego składu Rady Programowej).
 3. Jury przewodniczy Prezes Zarządu WSM.
 4. Jury wybiera ze swojego grona Sekretarza.
 5. Jury podejmuje decyzje większością głosów w obecności pełnego składu Jury. W przypadku równowagi głosów decyduje Przewodniczący Jury.
 6. Jury wybiera Laureata Konkursu w terminie co najmniej do trzech tygodni przed wydaniem pierwszego numeru w roku następującym po tym, za który ma być przyznany tytuł. Termin pierwszego numeru zależy od przyjętego przez Redakcję „Życia WSM” harmonogramu wydawniczego.

§ 4 Nagroda

 1. W pierwszym numerze w roku następującym po tym, za który ma być przyznany tytuł, Redakcja publikuje materiał na temat Konkursu przedstawiający sylwetkę Laureata
  i działalność, za którą otrzymał tytuł.
 2. Przyznanie tytułu odbywa się na uroczystym posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM, które ma miejsce przed wydaniem pierwszego numeru „Życia WSM” w roku następującym po tym, za który zostaje przyznana odznaka.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.
 2. Redakcja „Życia WSM” może zaproponować zmiany w Regulaminie do końca marca każdego roku. Zmiany obowiązują w edycji Konkursu za rok, w którym uchwalono zmiany.
 3. Wejście zmian w życie wymaga akceptacji Zarządu WSM.
 4. Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w decyzji Zarządu WSM.
Skip to content