Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych został przyjęty przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy. Powyższe miało miejsce  w dniu 04.03.2015 r.

Poniżej pismo Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz uchwała w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy.

 

 UCHWAŁA NR XLIII/1332/2008
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 13 listopada 2008 r.
 

w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy

Na podstawie § 29 ust. 2 pkt 6 Statutu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 23, poz. 875) – Rada
m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy grupa 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta tworzy komitet inicjatywy, zwany dalej „komitetem”.

§ 2. Do zadań komitetu należy:

  1. przygotowanie projektu uchwały lub stanowiska oraz jego uzasadnienia;
  2. zbieranie podpisów pod projektem uchwały lub stanowiska;
  3. wnoszenie projektu uchwały lub stanowiska do Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy.

§ 3. Komitet ze swojego grona wyznacza pełnomocnika, który reprezentuje wnioskodawców w pracach nad projektem, w tym na posiedzeniach komisji Rady m.st. Warszawy oraz sesji Rady m.st. Warszawy.

§ 4. 1. W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały lub stanowiska.

2.   Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały lub stanowiska składają swój podpis na liście, której wzór określa załącznik nr 1 do uchwały.

3.   Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały lub stanowiska jest nieskuteczne.

§ 5. Podpisy złożone przez członków komitetu w oświadczeniu o utworzeniu komitetu, którego wzór określa załącznik nr 2 do uchwały, stanowią część wymaganej liczby 15.000 osób występujących z inicjatywą,  o której mowa w § 1.

§ 6. Komitet przedkłada do Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy projekt uchwały lub stanowiska wraz z:

1) uzasadnieniem do projektu uchwały lub stanowiska;

2) oświadczeniem członków komitetu o utworzeniu komitetu;

3) listą podpisów osób występujących z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska.

§ 7. 1. Jeżeli Przewodniczący Rady m.st. Warszawy stwierdzi:

1) brak dokumentów określonych w § 6;

2) niespełnienie przez dokumenty wymagań określonych w niniejszej uchwale;

3) brak wymaganej liczby podpisów,

nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, wzywa pełnomocnika komitetu do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w tym terminie powoduje odmowę przyjęcia projektu.

2. W przypadku, gdy komitet złoży dokumenty zgodnie z wymogami niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady m.st. Warszawy przyjmuje projekt uchwały lub stanowiska. Pismo w sprawie przyjęcia projektu uchwały lub stanowiska doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi komitetu.

§ 8. 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów na liście, o której mowa w § 4 ust. 2, Przewodniczący Rady m.st. Warszawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, zwraca się do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy prowadzącej spis wyborców o informację, czy dana osoba figuruje w spisie wyborców.

2. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że liczba podpisów popierających projekt jest mniejsza niż 15.000 Przewodniczący Rady m.st. Warszawy wzywa pełnomocnika do uzupełnienia podpisów w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie podpisów w tym terminie powoduje odmowę przyjęcia projektu.

3. W przypadku uzupełnienia podpisów, zgodnie z ust. 2, zastosowanie ma § 7 ust. 2.

 

§ 9. Po przyjęciu projektu uchwały lub stanowiska Przewodniczący Rady m.st. Warszawy niezwłocznie nadaje mu bieg zgodnie z przepisami Statutu m.st. Warszawy.

 

§ 10. W przypadku projektu uchwały lub stanowiska przyjętego zgodnie z § 7 ust. 2, a nierozpatrzonego na sesji z powodu zakończenia kadencji Rady m.st. Warszawy, nie ma potrzeby ponownego jego wnoszenia.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy

(-)

Ewa Malinowska-Grupińska

 

 Przyjęcie projektu bonifikaty

Skip to content