Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg na:

REMONT DRÓG I CHODNIKÓW w Osiedlu WSM Rudawka.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie do 13.XI.2019r. w godzinach od 800  do 1500.
Cena Specyfikacji 100zł netto + 23% VAT.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach: ul. Dolnośląska 3,  2 piętro  w W-wie do 13.XI.2019r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi 13.XI.2019r. o godz. 1200 przy ulicy Dolnośląska 3 w W-wie.

Wymagany termin wykonania 4 miesiące

Wadium na przetarg – 7500zł; należy wnieść do 13.XI.2019r. godz. 1200  na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553.

Osoba do kontaktu z oferentami: Monika Pawęcka (email: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl tel. 22 568 97 61).

Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Skip to content