Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń Klubu „Piaski” i klatki  schodowej zlokalizowanych w budynku  administracji ul. Broniewskiego 71  w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 08.06.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont pomieszczeń Klubu „Piaski” i klatki  schodowej zlokalizowanych w budynku  administracji ul. Broniewskiego 71  w Warszawie. oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Wadium w wysokości 16000,00 zł. (szesnaście tysięcy złotych i 0/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Remont pomieszczeń Klubu „Piaski” i klatki  schodowej zlokalizowanych w budynku  administracji ul. Broniewskiego 71 w Warszawie.” należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 25.05.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. (przelewem) na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content