Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

  

   Ogłasza przetarg na wykonanie : 

Remontu dróg wewnętrznych, chodników oraz placów manewrowych (parkingów), położonych na terenie Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudawka” w Warszawie

  • Termin składania ofert do dnia 16.09.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (II piętro).
  • Otwarcie ofert nastąpi 16.09.2021 r. o godz. 1130 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
  • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl
  • Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr          92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 16.09.2021 r. do godz. 1100 .
  • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 50,00 zł + VAT.
  • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni.
  • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka – email: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl,  tel. 797 993 008

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Skip to content