Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

      Ogłasza przetarg na wykonanie :

Remontu i przebudowy komory śmietnikowej oraz zadaszenia nad głównym wejściem do budynku mieszkalnego położonego na terenie Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „RUDAWKA”, przy ulicy Broniewskiego 33 (działka nr ewid. 2/25 z obrębu 70209 w Dzielnicy Żoliborz.

  • Termin składania ofert do dnia 28.07.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (II piętro).
  • Otwarcie ofert nastąpi 28.07.2021 r. o godz. 930 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
  • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl.
  • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 100,00 zł + VAT.
  • Wadium w wysokości 4 000,00,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 28.07.2021 r. do godz. 900 .
  • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni.
  • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka – email: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl, tel. 22 568 97 61.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Skip to content