Rewitalizacja Osiedla Bielany

Podstawą do stworzenia projektu rewitalizacji Osiedla Bielany jest odtworzenie przestrzeni rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Osiedla. Obecnie teren, mający służyć jako zaplecze komunikacji pieszej, miejsca spotkań i relaksu, nie spełnia swojej zasadniczej roli. W większości zdewastowany, wyeksploatowany, ze znikomym udziałem zieleni, wymaga zdecydowanych działań w zakresie docelowego zagospodarowania.

20201026 145405

Projekt przebudowy i zagospodarowania placu rekreacyjnego przy ul. Jarzębskiego 1/Starej Baśni 3 zdobył poparcie Dzielnicy i pozyskał dofinansowanie. Pozyskane środki pozwolą na zagospodarowanie obszaru zielenią. Dzielnica złożyła wstępną deklarację dotyczącą współpracy na kolejne lata.

Opracowanie projektu rewitalizacji terenu Osiedla obejmuje trzy strefy:

Strefa przestrzenno-funkcjonalna

Obecnie Osiedle ma niewystarczający program wypoczynkowy na potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym ludzi starszych). Zniszczona i wyeksploatowana nawierzchnia stanowi utrudnienia w poruszaniu się – bariery architektoniczne ograniczające dostęp niepełnosprawnym, jak również osobom w podeszłym wieku. Wydzielone tzw. przedogródki dostępne są jedynie dla ograniczonej liczby osób. Dodatkowo dające się zaobserwować przestrzenie niczyje – niezagospodarowane (brak pomysłu na ich indywidualne zagospodarowanie). Zły stan nawierzchni – na terenie wspólnym Osiedla w większości dominuje nawierzchnia asfaltowa z lat 60. i 70., wskazująca na znacznie wyeksploatowanie.

Strefa przyrodnicza

Na terenie Osiedla obserwujemy brak występowania lub zanik ciągłości systemów przyrodniczych i powiązań z terenami zieleni w dzielnicy. Problemem jest także zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej. Indywidualne nasadzenia wywołują lub potęgują zjawiska negatywne przez niewłaściwe kształtowanie układów i struktur roślinności (brak przemyślanej kompozycji). Dodatkowo, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych, występuje brak dostatecznego wykorzystania potencjału roślinności do zainicjowania procesów przyrodniczych, niewłaściwy dobór gatunków roślin do właściwego miejsca.

Strefa społeczna

Brak wydzielonych funkcjonalnie stref powoduje generowanie konfliktów między mieszkańcami. Dający się zauważyć brak lub niski poziom nawiązywania i utrzymywania więzi społecznych, brak identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, brak lub niewystarczający poziom zagospodarowania czasu wolnego, jak również występowanie zjawisk marginalizacji wybranych grup społecznych – osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

W tym roku, dzięki środkom przyznanym z Urzędu Dzielnicy Bielany – w wysokości 100 tys. zł – Administracja Osiedla Bielany realizuje przedsięwzięcie polegające na przebudowie i zagospodarowaniu placu rekreacyjnego przy ulicy Jarzębskiego 1, jako pierwszego etapu realizacji programu rewitalizacji Osiedla Bielany. Obecnie teren przestrzeni wspólnej między budynkami jedenastokondygnacyjnymi Jarzębskiego 1 i Starej Baśni 3 jest nawierzchnią utwardzoną asfaltem ograniczoną obrzeżami betonowymi krawężnikowymi i betonowymi murkami oporowymi. Stan nawierzchni wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. Liczne zapadliska na części powierzchni ruchu mogą być przyczyną zastoin wody opadowej, która po zamarznięciu, w porze zimowej, może być uciążliwa lub niebezpieczna dla użytkowników. Obecnie brak oświetlenia zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców.

Projektuje się usunięcie istniejącej asfaltowej nawierzchni utwardzonej w całości i zastąpienie jej układem alejek komunikacyjnych pieszych wykonanych z kostki betonowej, i zagospodarowanie terenu zielenią (projekt i realizacja – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany). Planuje się wyposażenie placu w elementy małej architektury: w postaci oświetlenia, ławek rekreacyjnych i koszy na odpadki. Zieleń zlokalizowana będzie w kolistych klombach powiązanych z układem komunikacyjnym pieszych alejek. Na ich zewnętrznych obrzeżach usytuowane będą wnęki z ławkami zaopatrzonymi w oświetlenie parkowe o wysokości trzech metrów oraz kosze na odpadki. Układ komunikacyjny nowych alejek pieszych uwzględnia najbardziej obciążone ciągi komunikacyjne pomiędzy budynkami Jarzębskiego 1 i Starej Baśni 3, a także zwiększa drożność dostępu pieszego do dalszej części Osiedla.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o projekt wykonany w 2019 przez Zebra Art. Studio Biuro Architektoniczne oraz akceptację organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Administracja Osiedla Bielany

 

Skip to content