Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w związku z pandemią odbywała posiedzenia w trybie hybrydowym. Porządek obrad ustalało prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodnicząca Rady Nadzorczej, dwóch wiceprzewodniczących Rady, sekretarz oraz przewodniczący komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowej, Inwestycyjnej, Organizacyjno-Samorządowej. Wymienione komisje pracowały pomiędzy posiedzeniami Rady. Komisje rozpatrywały sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń Rady.

Od ostatniego wydania „Życia WSM” RN podjęła następujące uchwały:

Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rad Osiedli na najbliższą kadencję

Zgodnie z art. 83 ust. 1¹ Statutu WSM liczbę miejsc mandatowych w poszczególnych okręgach wyborczych określa Rada Nadzorcza. W trakcie najbliższych Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni jednym z istotnych punktów porządku obrad będzie wybór Rad Osiedli. Rada Nadzorcza przed ZMCS, gdy dokonywano wyboru Rad Osiedli, określała dla danej kadencji liczbę członków RO dla poszczególnych Osiedli. Ostatecznie uchwałę Rada podjęła 7 listopada. Projekt umieszczony był w porządku obrad Rady także w dniach 20 i 27 września, jednak z uwagi na brak kworum Rada nie podjęła uchwały.

20 września, po przyjęciu porządku obrad, 10 członków Rady Nadzorczej opuściło posiedzenie, ponieważ nie zgodzili się z opinią prawnika, że do przyjęcia porządku obrad wystarczy zwykła większość głosów. Bezwzględna większość głosów obowiązuje przy podejmowaniu merytorycznych uchwał. Zgodnie z uchwałą nr 16/2014 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 29 listopada 2014 r. do Regulaminu Rady Nadzorczej wprowadzono następujące zmiany: § 9 ust. 1 otrzymał brzmienie: Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w zakresie swoich uprawnień w obecności co najmniej 70% członków Rady, a § 9 ust. 3 że uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. Z posiedzenia Rady wyszli członkowie Rady reprezentujący następujące Osiedla: Piaski – 1 osoba (w RN są 3 osoby z Osiedla Piaski), Wawrzyszew – 3 osoby (w RN są 4 osoby z Osiedla Wawrzyszew), Wawrzyszew Nowy – 1 osoba (w RN jest 1 osoba), Zatrasie – 1 osoba (w RN są 3 osoby z Osiedla Zatrasie), Żoliborz III – 3 osoby (w RN są  4 osoby z  Osiedla Żoliborz III), Latyczowska, Nowodwory, Hery, Niedzielskiego  – 1 osoba (w RN jest 1 osoba). Oprócz członków Rady Nadzorczej reprezentujących ww. Osiedla, którzy nie wyszli z posiedzenia RN, pozostali także wszyscy członkowie Rady z Osiedla Bielany, Osiedla Młociny i Osiedla Żoliborz II.

W związku z brakiem kworum nastąpiła przerwa w obradach, których kontynuowanie wyznaczono na 27 września. Na to posiedzenie, pomimo zawiadomienia, nie przyszły osoby, które opuściły posiedzenie w dniu 20 września. Dwie osoby z Osiedla Piaski i jedna osoba z Osiedla Wawrzyszew usprawiedliwiły swoją nieobecność.

Nazwiska członków Rady Nadzorczej, którzy opuścili obrady w dniu 20 września oraz którzy nie przyszli na kontynuowanie posiedzenia Rady w dniu 27 września są wymienione w przyjętym przez Radę Protokole nr 12/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej WSM w dniu 20 i 27 września 2021 r. 

Uchwała w sprawie przekazania środków na rzecz funduszu remontowego nieruchomości w poszczególnych Osiedlach ze środków zaewidencjonowanych na scentralizowanym funduszu remontowym Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgodnie z uchwałą środki z ewidencji scentralizowanego funduszu remontowego WSM zostaną przeniesione do ewidencji funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości i mienia Spółdzielni w Osiedlach WSM, łącznie w kwocie 10 mln zł proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Przekazanie środków, zgromadzonych na rachunku bankowym Biura Zarządu, nastąpi w listopadzie. Uchwała dotyczy lokali mieszkalnych zbudowanych przed 2009 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczo-Finansowego Biura Zarządu WSM na 2021 r.

W skład Planu Gospodarczo-Finansowego Biura Zarządu na 2021 r. wchodzą: Plan Biura Zarządu, Plan Kosztów Zakładu Nadzoru Inwestorskiego, Plan kosztów i przychodów Społecznego Domu Kultury, Plan Remontów Społecznego Domu Kultury oraz budynku Elbląska 14. 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości odpisów na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Andersena 1B od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z uchwałą od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulega wysokość miesięcznych odpisów na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Andersena 1B z 0,80 zł/m² pum. na 2,00 zł/m² pum. (1,60 zł/m² + 0,40 zł/m² na dźwigi).

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej pomiędzy WSM a Krzysztofem Murawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BLOKER Krzysztof Murawski, polegającą na świadczeniu usług konserwacji bram garażowych i ogrodzeniowych na terenie Osiedla Wawrzyszew Nowy

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zmiany do umowy poprzez zawarcie aneksu, na mocy którego zmianie ulegnie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej pomiędzy WSM a spółką komandytową Kozak 24H z siedzibą w Warszawie, świadczącą usługi dotyczące sieci kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji zw, cw, c.o. na terenie Osiedla Wawrzyszew Nowy

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zmiany do umowy poprzez zawarcie aneksu, na mocy którego zmianie ulegnie zakres świadczonych usług poprzez ich rozszerzenie o usuwanie awarii instalacji elektrycznej w ramach utrzymania ryczałtowego wynagrodzenia umownego na takim samym poziomie i zmianie cennika prac awaryjnych. Celem wprowadzenia zmiany do umowy jest zapewnienie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Osiedla Wawrzyszew Nowy, bowiem dotychczasowy zleceniobiorca, świadczący usługi w zakresie usuwania awarii instalacji elektrycznych, rozwiązał umowę za wypowiedzeniem, która wygasła z dniem 31 lipca.

Uchwała w sprawie zmiany struktury organizacyjnej WSM

Struktura określa organizację Spółdzielni, w szczególności: działalność Spółdzielni, podstawowe zasady zarządzania Spółdzielnią, system kontroli wewnętrznej oraz zasady zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych. W Biurze Zarządu zmniejszono liczbę etatów. Ograniczono m.in. liczbę etatów w dziale ZNI (Zakład Nadzoru Inwestorskiego). W Dziale DTE (Dział Techniczno-Eksploatacyjny) planowane jest zatrudnienie inspektorów nadzoru wszystkich branż, w celu utrzymania przez WSM kontroli i nadzoru nad remontami prowadzonymi w Osiedlach.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 37/2018 z dnia 3.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2017 z dnia 10.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu WSM

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wykonanych prac remontowych przez „FMG GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechanowie”

Uchwała w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej członkowi Spółdzielni zamieszkałemu w Osiedlu Żoliborz II

Na wniosek członka Spółdzielni, po akceptacji dyrektora Osiedla Żoliborz II, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyznaniu zapomogi losowej w wysokości 1500 zł członkowi Spółdzielni znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej.

Uchwała w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej członkowi Spółdzielni zamieszkałemu w Osiedlu Wawrzyszew

Na wniosek członka Spółdzielni, po akceptacji dyrektora Osiedla Wawrzyszew, RN podjęła uchwałę o przyznaniu zapomogi losowej w wysokości 2000 zł członkowi Spółdzielni znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej.

Uchwały w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej dwóm członkom Spółdzielni zamieszkałym w Osiedlu Piaski

Na wniosek członków Spółdzielni, po akceptacji dyrektora Osiedla Piaski, RN podjęła uchwałę o przyznaniu zapomogi losowej w wysokości po 1000 zł dwóm członkom Spółdzielni znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła plany pracy Komisji Rady Nadzorczej i plan pracy Rady na II półrocze 2021 r. Plany te były już umieszczone w porządku posiedzeń w dniach 30 sierpnia i 25 października.

Omówione zostały wnioski polustracyjne, dotyczące działalności inwestycyjnej prowadzonej w latach 2016-2018 i 2019-2020, a także sprawa usuwania usterek w inwestycji Niedzielskiego. Temat wniosków polustracyjnych był w porządku obrad 30 sierpnia.

Rada zapoznała się z informacjami Zarządu, dotyczącymi poddania pod głosowanie członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w formie pisemnej projektów uchwał w sprawach: zmian statutu WSM, przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r., podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.

Niemal wszystkie wymienione sprawy zostały zrealizowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniach 25 października i 8 listopada. Projekty uchwał i wiele spraw zrealizowanych w tych dniach umieszczone było w porządku obrad już w dniach 26 lipca, 30 sierpnia oraz 20 i 27 września, jednak z powodu braku kworum Rada Nadzorcza nie mogła podjąć stosownych uchwał. Szczegółowe informacje znajdują się w protokołach z posiedzeń Rady. Z powodu braku kworum, także w sprawach personalnych, nikogo nie odwołano i nie zawieszono.

Zofia Paderewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Skip to content