Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w związku z pandemią odbywała posiedzenia w trybie zdalnym. Porządek obrad ustalało prezydium Rady, którego zadaniem zgodnie z § 15 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Prezydium RN stanowią: przewodniczący Rady Nadzorczej, dwóch wiceprzewodniczących Rady, sekretarz oraz przewodniczący komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowej, Inwestycyjnej, Organizacyjno-Samorządowej. Wymienione komisje pracowały pomiędzy posiedzeniami Rady. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których rozpatrywały sprawy według kompetencji. Komisje opracowały materiały będące przedmiotem obrad Rady, w tym m.in. projekty regulaminów, projekty uchwał, odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń, które odbyły się w marcu i kwietniu podjęła następujące uchwały:

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3/2021 Rady Nadzorczej z dnia 25.01.2021 roku w sprawie założeń ogólnych do planu gospodarczo-finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2021 rok.

Rada Nadzorcza zmieniła założenia ogólne do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2021 rok w ten sposób, że wyłączyła ze stawki eksploatacyjnej koszty konserwacji dźwigów w budynkach wysokich nieruchomości wielobudynkowych.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Żoliborz III na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Bielany na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Wawrzyszew na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Młociny na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Rudawka na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Zatrasie na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Latyczowska na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Hery na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Nowodwory na rok 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Niedzielskiego na rok 2021 oraz wprowadzenia i zmiany opłat za eksploatację i utrzymanie lokali.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z funduszu remontowego Osiedla Bielany na sfinansowanie remontu balkonów w budynkach przy ul. Żeromskiego 4C, 4D, 4E i zatwierdzenia harmonogramu spłat pożyczek wewnętrznych z funduszu remontowego osiedla.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania kosztów budowy (wartości początkowej) lokali.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Żoliborz IV nr 2/3/2016 z dnia 01.02. 2016 r. w przedmiocie dokonania dodatkowego celowego odpisu na fundusz remontowy w ciężar kosztów eksploatacji 2015 r. lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Rudawka nr 59/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w przedmiocie przeniesienia placu zabaw z terenu budynku Elbląska 41 na teren tzw. mienia wspólnego.

Rada Osiedla nie posiada kompetencji do przeniesienia placu zabaw. Decyzja o przeniesieniu placu zabaw nie wynika wprost z kompetencji Rady Osiedla, które są określone w § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Osiedla oraz w § 99 statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada w ww. sprawie może wyrazić stanowisko.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Rudawka nr 60/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w przedmiocie uporządkowania sytuacji finansowej wszystkich jednobudynkowych nieruchomości na Osiedlu Rudawka.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 32/2018 z dnia 22.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację II etapu inwestycji pod nazwą „Osiedle Szmaragdowe” na zasadach spółdzielczych w systemie generalnego realizatora inwestycji.

II etap inwestycji pod nazwą „Osiedle Szmaragdowe” realizowany jest w systemie deweloperskim na podstawie uchwały nr 14/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2014 r. W związku z tym w uchwale 32/2018 wykreślono słowa „na zasadach spółdzielczych”.

Uchwała w sprawie rezygnacji pana Andrzeja Michałowskiego z funkcji Zastępcy Prezes Zarządu do spraw inwestycji i remontów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnionej na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej WSM nr 51/2020 z dnia 12 października 2020 r. w przedmiocie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu WSM.

W związku ze złożeniem przez pana Andrzeja Michałowskiego w dniu 15 lutego 2021 r. rezygnacji z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu do spraw inwestycji i remontów Rada podjęła ww. uchwałę.

Uchwała w sprawie finansowania renowacji figury św. Józefa znajdującej się w Osiedlu Rudawka przy ul. Jasnodworskiej

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na sfinansowanie w roku 2021 ze środków Scentralizowanego Funduszu Remontowego renowacji zabytkowej figury świętego Józefa znajdującej się w Osiedlu WSM Rudawka przy ulicy Jasnodworskiej, w kwocie nieprzekraczającej 50 000 złotych, z zaleceniem ubiegania się o refinansowanie kosztów renowacji przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rada Nadzorcza omawiała sprawę wprowadzenia zmian wysokości opłat zależnych od Spółdzielni dla Członków WSM. Decyzje w tym zakresie zapadną do końca czerwca.

Rada Nadzorcza uchwaliła ww. plany gospodarczo-finansowe Osiedli WSM na podstawie art. 46 § 1 pkt. 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 275 ze zmianami)) oraz § 84 ust. 1 pkt. 1) statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Projekty planów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej, która jest właściwa w tym zakresie.

Jak wynika z art. 84 ust. 7 cytowanego statutu, Rada Nadzorcza, uchwalając plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni jest obowiązana uwzględnić projekty planów osiedli i może do nich wprowadzić tylko takie zmiany, których konieczność wynika z przepisów prawa, statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia lub gdy projekt planu nie zapewni wewnętrznego rozrachunku gospodarczego danego osiedla.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do wystąpienia do Ministerstwa Finansów z prośbą o interpretację w zakresie możliwości tworzenia funduszu scentralizowanego na remonty zasobów mieszkaniowych, odnosząc przychody związane z zarządzanymi zasobami mieszkaniowymi, niepochodzącymi z wpłat wnoszonych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1465) na rzecz funduszu remontowego scentralizowanego. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do Ministerstwa Finansów.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej przyjęte zostały protokóły z obrad Rady. Rada w trakcie posiedzeń była informowana przez Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o działalności Zarządu pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniach Rady odczytano i zaakceptowano opracowane przez Komisje Rady Nadzorczej projekty odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do Rady.

Zofia Paderewska
Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Skip to content