Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w związku z pandemią odbywała posiedzenia w trybie hybrydowym. Porządek obrad ustalało prezydium Rady. Prezydium stanowią: przewodniczący Rady Nadzorczej, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz oraz przewodniczący komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowej, Inwestycyjnej, Organizacyjno-Samorządowej. Komisje rozpatrywały sprawy według kompetencji, którymi następnie zajmowała się RN na plenarnych posiedzeniach Rady. Komisje opiniowały materiały będące przedmiotem obrad Rady, w tym m.in. projekty uchwał i odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do RN. 

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń w maju i czerwcu podjęła następujące uchwały:

Dwie uchwały w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej w wysokości po 1500 złotych dwóm członkom spółdzielni zamieszkałym w Osiedlu Bielany

Dyrektor Osiedla Bielany p. Edyta Aluk na posiedzeniu Rady Nadzorczej poinformowała, że Administracja Osiedla ustaliła, iż osoby wymienione we wnioskach i projekcie uchwały znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dyrektor wyjaśniła, że pomoc będzie udzielona ze środków funduszu społeczno-kulturalnego Osiedla Bielany. Członkowie Rady zapoznali się z dokumentami świadczącymi o trudnej sytuacji rodzinnej osób objętych wnioskami o przyznanie pomocy. Wnioski pozytywnie zaopiniowała Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa Rady Nadzorczej.

Uchwała w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 1000 złotych członkowi spółdzielni z Osiedla Wawrzyszew

Dyrektor Osiedla p. Jacek Chyliński poinformował, że Administracja Osiedla przeanalizowała sytuację osoby objętej wnioskiem. Stwierdził, że osoba znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebuje pomocy. Wnioskował o pozytywną decyzję Rady Nadzorczej. Wyjaśnił, że pomoc będzie udzielona ze środków funduszu społeczno-kulturalnego Osiedla Wawrzyszew. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej pozytywnie zaopiniowała Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa Rady Nadzorczej.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na wykonywanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług

Zmiana polega na dodaniu w ww. regulaminie punktu 13 w brzmieniu:

„13) Informacje, czy po złożeniu ofert pisemnych, Organizator Przetargu dopuszcza dalsze negocjacje ze wszystkimi lub tylko z wybranymi przez siebie oferentami”.

Dodatkowe negocjacje w ramach postępowań przetargowych pozwolą na uzyskanie bardziej korzystnych ofert przez Spółdzielnię poprzez zwiększenie konkurencji pomiędzy oferentami. Według przewidywań przyczyni się to do obniżenia kosztów remontów i usług świadczonych na rzecz WSM.

Uchwała w sprawie zmiany planu remontów dla nieruchomości III i XXII w Osiedlu WSM Żoliborz II

WSM uruchomiła czynności związane z zainstalowaniem urządzeń dźwigowych w budynkach Popiełuszki 3 i Broniewskiego 6. Do zgłoszenia WSM do Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy montażu urządzenia dźwigowego Urząd wymagał dołączenia m.in. uchwały Rady Nadzorczej, iż zadanie to umieszczono w planie remontów.

Uchwała w sprawie uzupełnienia uchwały Rady Nadzorczej nr 20/2020 w sprawie czasowego delegowania członków Rady Nadzorczej do nadzoru nad postępowaniami przetargowymi w poszczególnych osiedlach WSM

W związku z zakończeniem kadencji Rady Osiedla Rudawka w kwietniu 2021 r. i planowanymi postępowaniami przetargowymi, Rada Nadzorcza delegowała do nadzoru nad postępowaniami przetargowymi w Osiedlu Rudawka następujących członków Rady: Andrzeja Piotrowskiego, Alinę Zawadzką i Witolda Kacperskiego.

Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości kalkulacji i odpłatności za wynajem sal w Klubie Piaski

Na wniosek Administracji Osiedla Piaski Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o podwyższeniu opłat za najem sal w Klubie Mieszkańców Piaski. Z informacji Dyrektora Osiedla Piaski p. Bożeny Sezonienko wynika, że od kilku lat opłat nie podwyższano, a po przeprowadzonym remoncie standard sal jest teraz wyższy.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 8/2021 Rady Nadzorczej z 22.02.2021 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla Piaski na 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany planu remontów rzeczowych WSM administracji Osiedla Bielany na 2021 r. przyjętego uchwałą nr 15/2021 RN WSM z dnia 22.03.2021 r.

Uchwała w sprawie korekty uchwały nr 17/2021 w sprawie planu gospodarczo-finansowego Osiedla Wawrzyszew na 2021 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały RN nr 24/2021 w sprawie planu gospodarczo-finansowego Osiedla Wawrzyszew Nowy na 2021 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały RN 18/2021 w sprawie planu gospodarczo-finansowego Osiedla Młociny na 2021 r.

Projekty uchwał w sprawie korekty planów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną RN.

Zgodnie z art. 84 ust. 7 statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza uchwalając plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni jest obowiązana uwzględnić projekty planów osiedli i może do nich wprowadzić tylko takie zmiany, których konieczność wynika z przepisów prawa, statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia lub gdy projekt planu nie zapewni wewnętrznego rozrachunku gospodarczego danego osiedla. 

Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 58/3 w obrębie 4-03-06, położonej w Warszawie, w Dzielnicy Białołęka, przy ul. Ceramicznej, koniecznej w związku z planowaną budową elektroenergetycznych linii kablowych i złączy kablowych do przyłączenia nowoprojektowanych budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – inwestycja WSM – Os. Ceramiczna. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej w czasie służebności przesyłu na rzecz innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 68 z obrębu 4-03-06, położonej w Warszawie, w Dzielnicy Białołęka, przy ul. Ceramicznej, koniecznej w związku z planowaną budową elektroenergetycznych linii kablowych do przyłączenia nowoprojektowanych budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – inwestycja WSM – Os. Ceramiczna. 

Uchwała w sprawie uchwalenia nowego Planu Gospodarczo-Finansowego Osiedla Rudawka na rok 2021 oraz uchylenia uchwały nr 25/2021 Rady Nadzorczej WSM z dnia 29.03.2021 r. 

Uchwała w sprawie korekty uchwalenia Planu Gospodarczo-Finansowego Osiedla WSM Nowodwory na rok 2021

Uchwała przywraca stawki odpisu na fundusz remontowy obniżone w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19. Jest to niezbędne z uwagi na potrzeby remontowe Osiedla Nowodwory.

Rada zapoznała się z przedstawionym na posiedzeniu Rady przez p. Monikę Wellman sprawozdaniem windykacyjnym według stanu na 31.12.2020 r. W sprawozdaniu podkreślono, że z powodu pandemii nastąpił wzrost zadłużeń za lokale mieszkalne i użytkowe, ponieważ wielu najemców musiało, zgodnie z obostrzeniami, wstrzymać swoją działalność.

Łączne zadłużenie lokali mieszkalnych i użytkowych wszystkich Osiedli WSM z tytułu opłat wynosi ponad 14 milionów złotych na 31.12.2020 r. Nastąpił wzrost zadłużenia o około 2 miliony w stosunku do 31.12.2019 r.

Zadłużenie lokali użytkowych na koniec 2020 r. wynosiło ponad 3 miliony złotych.

W 2020 r. wysłanych zostało prawie 13 tysięcy wezwań do zapłaty, wszczęto 391 postępowań sądowych o nakaz zapłaty, podpisano 252 ugody na łączną kwotę 854 tysiące złotych. Zarząd WSM podejmuje działania zmierzające do zmniejszania zaległego zadłużenia, monitorowania nowych dłużników i zintensyfikowania działań prewencyjnych.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej przyjęte zostały protokoły z posiedzeń Rady. Rada Nadzorcza w trakcie obrad była informowana przez Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o działalności Zarządu pomiędzy posiedzeniami Rady. 

Zofia Paderewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Skip to content