Sierpniowy Dzień Otwarty w WSM – protokół ze spotkania z mieszkańcami 

Spotkanie odbyło się 5 sierpnia, prowadzone było w systemie hybrydowym. W posiedzeniu wzięło udział ok. 35 członków WSM oraz członkowie Zarządu i Dyrektorzy Osiedli.

Prezes B. Różewska powitała wszystkich uczestników spotkania. Spotkanie zostało zorganizowane jako comiesięczne spotkanie z członkami Spółdzielni w istotnych dla nich sprawach. Przedstawiła uczestniczących w spotkaniu: Zastępcę Prezesa ds. ekonomiczno- finansowych H. Pośpieszyńską, Kierownika działu techniczno-eksploatacyjnego G. Stachowiaka, Zastępcę Dyrektora ds. technicznych osiedla Zatrasie A. Brauna, Dyrektor osiedla Wawrzyszew J. Chylińskiego, przedstawicieli firmy Techem, p. A. Piotrowskiego członka Rady Nadzorczej (członek Komisji GZM, i Komisji Inwestycyjnej).

Spotkanie z uwagi na stan pandemii odbywało się w reżimie sanitarnym i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, choć w tym zakresie są też ograniczenia maksymalnie do 50 osób (dot. przekazania adresu e mail do połączenia zdalnego).

Tematem głównym było przedstawienie spraw rozliczania kosztów mediów, w tym energii cieplnej.

Prezes B. Różewska poinformowała, iż WSM w ramach umów współpracuje z trzema firmami zajmującymi się rozliczeniami: ISTA, TECHEM i METRONA. Odczyty wodomierzy odbywają się 2 razy w roku, natomiast odczyty podzielników kosztów, czy ciepłomierzy raz w roku. Powyższe jest podstawą dokonywanych rozliczeń kosztów z.w. i c.w. oraz c.o.

Przedstawicielka firmy Techem poinformowała, iż firma TECHEM pośredniczy w rozliczaniu mediów w oparciu o przekazane przez WSM informacje o kosztach zużycia wody, energii cieplnej przez poszczególne budynki i zaliczkach poszczególnych lokali w danym budynku. Rozliczenia dokonywane są zgodnie z Regulaminem rozliczeń obowiązującym w WSM. Firma TECHEM rozliczenia opiera o swój system operacyjny, który gwarantuje 100% poprawności rozliczeń kosztów.

Woda zimna rozliczana jest wg ceny 9,85 zł/m3 wody z tym, że ilość zużytej wody uwzględnia ilość z.w. + ilość wody podgrzanej c.w.

Koszt podgrzania m3 c.w. wynika z kosztów podgrzania określanych z węzła c.o. budynku i ilości m3 wody podgrzanej, oraz kosztów stałych dotyczących dostawy ciepła. Wskazała na koszty cyrkulacji wody w instalacji, które mają wpływ na wysokość kosztów uwzględnionych w rozliczeniach. Woda w cyrkulacji zapewnia gotowość dostawy c.w. z chwilą odkręcenia kranu w lokalu. Zgodnie z Regulaminem rozliczania udział kosztów cyrkulacji stanowi 20% kosztów podgrzewu wody. Zużycie wody rejestrowane jest przez wodomierze w lokalach oraz wodomierz główny budynku. Regulamin określa zasady rozliczania różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach.

W przypadku Osiedla Rudawka, TECHEM po 2018 r. na zlecenie osiedla dokonuje odczytu wodomierzy, natomiast rozliczenia dokonują pracownicy Administracji.

W dyskusji wypowiadali się poszczególni członkowie WSM, pytając o szczegóły rozliczeń, a zaproszeni przedstawiciele TECHEM, członkowie Zarządu i pracownicy udzielali odpowiedzi. Pytania dotyczyły:

 • przyczyn opóźnienia związanego z przekazaniem odczytów wodomierzy dla budynku Izabeli 16,
 • poprawności dokonania rozliczeń w oparciu o odczyty wodomierzy po okresie ich legalizacji,
 • przyczyny wysokich kosztów podgrzania wody w budynku Jasnodworska 12 w I półroczu 2019 r.
 • zasad funkcjonowania nowego sytemu do samodzielnego odczytu umożliwiającego odczyt wodomierzy w dowolnym momencie,
 • ustalania opłat za wodę technologiczną,
 • zgłoszonej reklamacji dotyczącej rozliczenie zużycia wody w jednym z lokali budynku Jasnodworska 16,
 • działania podzielników i różnic pomiędzy podzielnikiem a ciepłomierzem,

W odpowiedzi wskazano, iż:

 • umowa, jaka wiązała Techem w zakresie odczytów wodomierzy na osiedlu Rudawka wygasła w 2018 r. Od tego czasu TECHEM dokonywał odczytów na odrębne zlecenia Administracji Rudawka. Termin przekazania odczytów wynosi do 14 dni i był dotrzymany z jednym wyjątkiem budynku Izabeli 16. W przypadku budynku Izabeli 16 wystąpił problem techniczny i ten odczyt został przekazany na początku sierpnia przy zleceniu z połowy lipca. Odczyty dokonywane są drogą radiową,
 • zgodnie z przepisami po 5 latach funkcjonowania wodomierza wymaga on legalizacji. Koszty legalizacji starych wodomierzy są wysokie, ponowna legalizacja starego wodomierza możliwa jest na pół roku przed upływem legalizacji i na krótki czas maksymalnie do 3 lat, stąd z reguły po okresie legalizacji montowane są nowe wodomierze. W dwóch osiedlach Zatrasie i Rudawka nastąpiło opóźnienie związane z wymianą wodomierzy. Mimo ogłoszenia przetargu nie doszło do wyboru wykonawcy na wymianę wodomierzy w 2020 r. W międzyczasie rozpoczęła się pandemia, co wydłużyło sprawę podjęcia decyzji związanej z ponownym postępowaniem przetargowym. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze stanem epidemii dopuszcza wydłużenie okresu legalizacji wodomierzy. Przetarg rozstrzygnięto i w 2021 r. przystąpiono do wymiany wodomierzy.
 • Do rozliczenia zużycia wody w oparciu o funkcjonujące wodomierze po okresie legalizacji można podejść dwojako: potraktować je jako niefunkcjonujące i dokonać rozliczenia lokali jak lokale nieopomiarowane lub rozliczyć według ich wskazań. W Osiedlu Rudawka na zgłoszenia mieszkańców weryfikowano dokładność metrologiczną funkcjonujących wodomierzy i stwierdzono poprawność ich działania. Różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego budynku a sumą wskazań wodomierzy lokalowych były na poziomie lat poprzednich, stąd podjęto decyzje o rozliczeniu zużycia wody według tych wskazań. Co do zasady ponoszone koszty za wodę w pełnej wysokości przenoszalne są na użytkowników lokali. Spółdzielnia nie może mieć dochodu z rozliczeń mediów. Rozliczenia są po kosztach dostawców mediów.
 • Trudno na spotkaniu rozpatrywać indywidualną reklamację związaną z rozliczeniami wody. Sprawę Prezes B. Różewska przekazała do Administracji osiedla Rudawka 19 lipca z zaleceniem wyjaśnienia sprawy. Zdecydowano, iż sprawę rozpatrzenia reklamacji będzie nadzorowała osobiście Zastępca Prezesa p. H. Pośpieszyńska w oparciu o dokumentację w sprawie. Zwrócono uwagę, iż koszt z tytułu zużytej wody został poniesiony i w przypadku uznania reklamacji ten koszt obciąży cały budynek (wszystkie lokale).
 • Do organów WSM należy uchwalenie regulaminu rozliczania kosztów wody, energii cieplnej i ewentualna zmiana wymaga dokładnej analizy poszczególnych zapisów regulaminu. Nie jest możliwe dokonanie takiej analizy w trakcie spotkania i wskazania, które zapisy są korzystne, a które wymagają zmiany.
 • Zastępca Prezesa H. Pośpieszyńska wyjaśniła, iż opłaty za wodę technologiczną wynikają z konieczności rozliczania wody na każdą nieruchomość w wyniku zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Jej wielkość wynika z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza budynkowego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach. Woda technologiczna jest nie tylko związana z utrzymaniem czystości na budynku, ale to także woda zużywana do podlewania ogródków, ubytki wody w instalacjach, niedokładność pomiaru liczników indywidulanych, która wraz z okresem ich używania spada. Po okresie legalizacji wodomierzy należałoby traktować lokale, jako nieopomiarowane. Opłaty z tego tytułu są opłatami zaliczkowymi i będą podlegały rozliczeniu po okresach odczytów. Dotychczas koszty z tego tytułu obciążały koszty eksploatacji danej nieruchomości. Ta zasada dotyczy wszystkich osiedli WSM.
 • WSM w ramach wymiany wodomierzy na osiedlu Rudawka zakupiła od Techem system w zakresie zdalnej rejestracji zużycia ciepła i wody oraz ich rozliczania – Techem Smart System (TSS). Podstawą tego systemu jest technologia sprawdzonego systemu radiowego Techem. Dane z urządzeń przesyłane są do Centrum Informatycznego Techem drogą GPRS i przechowywane w nim do dalszego przetwarzania. Dzięki temu możliwy jest dostęp do wielu usług serwisowych i monitoringu w każdym czasie i monitorowania niekontrolowanego zużycia wody. Ten system z uwagi na trwający proces wymiany wodomierzy nie działa jeszcze w 100% . Podczas wymiany wodomierzy odczytywany jest stan wodomierza zdejmowanego i stan wodomierza nowego. Powyższe odczyty uwzględniane są w rozliczeniach. Wodomierze dysponują pamięcią pozwalającą odczytać wskazania z okresu 12 miesięcy.
 • ciepłomierze są urządzeniami bezpośrednio wskazującymi pomiar pobranej energii cieplnej w lokalu, ale mogą być montowane tylko w budynkach, w których instalacja jest odpowiednio przeprowadzona indywidulanie do każdego lokalu (tzw. rozprowadzenie etażowe). Zapisy europejskiej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej nakazują rozliczanie kosztów ciepła i ciepłej wody użytkowej na podstawie rzeczywistego zużycia. Dlatego w nowych budynkach instalacje c.o. projektuje się w taki sposób, żeby można było kontrolować zużycie ciepła za pomocą ciepłomierzy.
 • w budynkach wielorodzinnych z tzw. starych zasobów nie ma instalacji zaprojektowanej tak, by możliwy był pomiar zużytej energii w lokalu według ciepłomierzy. Montowane są podzielniki, które nie są urządzeniami mierzącymi ilość zużytej energii, a służącymi do podziału kosztów zużycia ciepła w budynku na poszczególnych użytkowników lokali. Podzielniki kosztów ogrzewania (popularnie określane jako podzielniki ciepła) to urządzenia montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania. Urządzenia firmy Techem oprócz zliczania jednostek, umożliwiają rejestrację średniej temperatury otoczenia oraz rejestrację przedziałów temperatur grzejnika i otoczenia. Obecnie nie montuje się już podzielników wyparkowych. W montowanych podzielnikach z odczytem radiowym w przypadku gdy nie ma różnicy temperatur pomiędzy grzejnikiem a otoczeniem, nie naliczają się jednostki na podzielniku.
 • potwierdzono, iż nowe budynki budowane są w technologii energooszczędnej i koszty ogrzania tych budynków i lokali są niższe niż budynków ze starych zasobów.

Po wyjaśnieniu spraw rozliczeń spotkanie opuścili przedstawiciele firmy TECHEM.

W dalszej części zebrania wypowiadali się poszczególni członkowie WSM, zgłaszając istotne dla nich sprawy, a członkowie Zarządu udzielali odpowiedzi, przekazując informacje związane z podjętymi decyzjami. Zgłoszono poniższe sprawy:

 1. Zapytano o podział nieruchomości i podział geodezyjny na osiedlu Żoliborz III. Czy wyodrębnione nieruchomości są nieruchomościami jedno- czy wielobudynkowymi i czy WSM będzie dążyć do podziału nieruchomości wielobudynkowych na jednobudynkowe. Zapytano, czy coś wiadomo w sprawie podziału Glinianek Włościańskich i przekazania na rzecz miasta wydzielanych stawów tych glinianek.

Prezes B. Różewska poinformowała, iż w WSM są zarówno nieruchomości wielobudynkowe jak i jednobudynkowe. Dokonanie kolejnego podziału geodezyjnego przez wyodrębnienie z nieruchomości wielobudynkowych, jednobudynkowych nieruchomości wymaga zgody wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych. Inaczej jest w przypadku wieczystego użytkowania, bo w tym wypadku wymagana jest też zgoda m. st. Warszawy jako właściciela gruntu. Proces jest skomplikowany, bo w sprawie zgody na podział muszą się wypowiedzieć wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych w danej nieruchomości a często wskutek zgonów właścicieli taką jednoczesną zgodę jest bardzo trudno uzyskać, bo szereg lokali ma nieregulowane sprawy spadkowe. Tak jest w jednej z nieruchomości na osiedlu Żoliborz III, gdzie nieruchomość znajduje się w pasie drogowym i z tego tytułu Urząd m. st. Warszawy odmówił wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Na innym osiedlu WSM ma już korzystne orzeczenie sądowe, gdzie pas drogowy nie może stanowić podstawy do odmowy przekształcenia wieczystego użytkowania we własność. Poinformowała o sprawie związanej z przekazaniem na rzecz m. st. Warszawy ul. Tołwińskiego. Część tej ulicy została już przez Urząd Dzielnicy przejęta. Przejecie drugiej części jest w trakcie uzgadniania z władzami Urzędu Dzielnicy w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich. Co do przekazania m. st. Warszawa terenu Glinianek Włościańskich to sprawa nie została uzgodniona w WSM – część członków z osiedla Żoliborza III jest za oddaniem, a część przeciw i w tym zakresie osiedle musi zająć jednoznaczne stanowisko. Zwróciła uwagę na fakt, iż zbycie nieruchomości należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, które musi się wypowiedzieć w sprawie w formie uchwały. Nie ma wiedzy na temat podjętych czynności przez Urząd m. st. Warszawy w sprawie podziału nieruchomości Glinianek Włościańskich.

 1. Poruszono sprawę zwoływania Zebrań Mieszkańców. Wskazano na złożone w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Członków WSM wnioski:
 • Wniosek z Osiedla Zatrasie o zwołanie zebrania w sierpniu br.,
 • Wniosek z Osiedla Rudawka z października 2020 r. podpisany przez 10% członków z osiedla, oraz
 • Wniosek z Wawrzyszewa z czerwca br.

oraz odbywające się w dużej liczbie osób spotkania w ramach wydarzeń kulturalnych. Stąd też w ocenie wielu zebranych można zwołać Zebrania Mieszkańców Członków WSM, najlepiej do końca sierpnia br., bo po sierpniu może ulec zwiększeniu liczba zakażeń koronawirusem. Wskazano na zasadność zwołania zebrań jeszcze w sierpniu br. w pobliskich szkołach, co jest dla członków istotne. Organizacja tych zebrań w SDK jest dla wielu osób niedobra – zbyt daleko.

Prezes B. Różewska poinformowała, iż odpowiedź na wniosek z Osiedla Rudawka z października 2020 dotyczący przyczyn niezwołania zebrania mieszkańców członków Spółdzielni została udzielona mieszkance oraz zamieszczona w Gazecie Życie WSM. Wskazała, iż Zarząd chciałby, aby odbyły się Zebrania Mieszkańców, gdyż znacznie łatwiej zarządzać Spółdzielnią z udziałem Rad Osiedli. Zebrania Mieszkańców dotyczyć będą nie tylko wyboru Rad Osiedli, ale też części sprawozdawczej osiedli. Ponadto na najbliższym Walnym Zgromadzeniu będą rozpatrywane sprawozdania finansowe i podział nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. Problemem może być brak zgody Dyrektorów Szkół na udostępnienie sali dla takich zebrań.

Prezes B. Różewska poinformowała o planach, aby Zarząd z udziałem radców prawnych rozpatrzył sprawę zwołania Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni, biorąc pod uwagę przepisy prawne, bezpieczeństwo uczestników Zebrania i dostępność szkół.

 1. Jedna z mieszkanek skrytykowała formę udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek z października 2020 r. Jej zdaniem odpowiedź powinna zostać przekazana listownie do wszystkich, którzy złożyli pod tym wnioskiem swoje podpisy.
 2. A. Piotrowski poinformował, iż sprawa zwołania Zebrań Mieszkańców Członków WSM była przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dn. 26 lipca, na którym to zebraniu radca prawny G. Abramek stwierdził, iż w jego ocenie Zebrania Mieszkańców Członków WSM nie mogą na dzień dzisiejszy odbyć się zgodnie z prawem. Obowiązuje nadal rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Z 2021 r. poz. 861 ze zm.), gdzie par. 26 ust., 15 co do zasady zakazuje wszelkich zebrań niezależnie od ich rodzaju, konstytuując również szereg wyjątków. W żadnym z nich nie mieszczą się spotkania z mieszkańcami.
 3. Komunikacji, jaka funkcjonuje w WSM pomiędzy członkami a Spółdzielnią. Przy rozwoju nowoczesnych technologii i możliwości zdalnego porozumiewania się uznano za przestarzałą formę komunikacji funkcjonującą w WSM.
 4. Sprawa insektów (pluskwy na budynku Broniewskiego 9A – w plastikowej szklance zostały przyniesione żywe na spotkanie) i konieczność pilnego podjęcia działań przez Administrację Osiedla w stosunku do wszystkich lokali w budynku, celem likwidacji gniazd i źródła insektów. Wskazano na zagrożenia, jakie ta sytuacja stwarza dla danego budynku i Osiedla. Pluskwy wędrują po rurach i ścianach, a także przewodami wentylacyjnymi w budynkach wielomieszkaniowych. Konieczne jest zatem staranne uszczelnianie wszystkich szpar i otworów, np. silikonem czy gipsem w miejscach, gdzie przechodzą rury centralnego ogrzewania i gazowe w stropach i posadzkach. Najczęściej jednak pluskwy przywozimy z podróży, bądź przynosimy je na sobie z wszelkich miejsc publicznych. Pluskwa domowa nie jest owadem biorącym się bezpośrednio z brudu, choć trzeba przyznać, iż częściej występuje w miejscach, gdzie higiena sanitarna nie jest na najwyższym poziomie. W takich przypadkach populacje są większe, gdyż rzadziej sprzątane miejsca stwarzają dogodniejsze i spokojniejsze warunki do rozwoju.

Prezes B. Różewska poinformowała, iż problem ten pojawił się także w budynku w Osiedlu Bielany. Konieczne jest ustalenie systemowych rozwiązań i ścieżki postępowania we współpracy z MOPS, SANEPID-em i Policją. Dyrektor Administracji zna problem i wspólnie z Dyrekcją podjęte zostaną niezwłoczne działania. Problemem jest fakt, iż przy dezynsekcji tzw. bombą zamgławiającą konieczne jest na 24 godziny opuszczenie mieszkania oraz fakt, iż często należy wyrzucić meble. MOPS jest gotów sfinansować dezynsekcję w lokalach ich podopiecznych, a nawet dofinansować zakup mebli. Wielu właścicieli jest niedostępnych lub nie chcą udostępnić lokalu. Konieczne jest ustalenie zgodnego z prawem wejścia do lokali (do których dostęp jest utrudniony) oraz możliwości finasowania dezynsekcji lokali z funduszu eksploatacji budynku – co dzisiaj jest niezgodne z regulaminem GZM.

 1. Zamieszczenia na E-BOK załączników do protokołu z lustracji działalności inwestycyjnej za lata 2019-2020. oraz listu polustracyjnego.

Prezes B. Różewska poinformowała, iż protokół z lustracji działalności inwestycyjnej za lata 2019-2020 został zamieszczony na E-BOK. Załączniki do tego protokołu oraz list polustracyjny będą udostępniane członkom do wglądu na ich wniosek.

 1. Pytania, co było przyczyną wniosku o odwołanie z funkcji Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno-Finansowych H. Pośpieszyńskiej i jakie jest w tej sprawie stanowisko Rady Nadzorczej.
 2. A. Piotrowski poinformował, iż wniosek o odwołanie Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych H. Pośpieszyńskiej wpłynął od Komisji Rewizyjnej. W uzasadnieniu wskazano na:
 • nieprawidłowości związane z zabezpieczeniem danych przy wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów w systemie Papirus,
 • sprawę wypadku w drodze do pracy p. H. Pośpieszyńskiej

W tej sprawie Rada powołała Komisję tematyczną do wyjaśnienia zgłoszonych zarzutów. W podsumowaniu prac w wyniku braku potwierdzenia sformułowanych zarzutów Komisja wnioskowała:

 • o oddalenie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 • o odwołanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
 1. Pytań związanych z wykazanym przez lustratora faktem, iż dla inwestycji Lindego brakuje jednego dokumentu, to jest zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie terenu. Zapytano o ważność umowy GRI na inwestycje Lindego.
 2. A. Piotrowski poinformował, iż Rada Nadzorcza w dn. 26 lipca odbyła spotkanie z lustratorem, na którym omówiono sprawy wykazane w protokole lustracji. Sprawa propozycji realizacji wniosków polustracyjnych będzie jeszcze przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza była informowana o przetargu i zawarciu umowy GRI na inwestycję Lindego zawartej przed notariuszem. W przypadku rozwiązania umowy trzeba liczyć się ze znacznymi karami.
 3. Terminu podjęcia przez Zarząd uchwał o określeniu praw odrębnej własności dla nieruchomości na osiedlu Zatrasie. Zwrócono uwagę na czas normowania tych spraw w WSM i wieloletniego oczekiwania posiadaczy praw do lokali.

W odpowiedzi wskazano na konieczność podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał o określeniu służebności gruntowych przechodu i przejazdu pomiędzy nieruchomościami.

 1. Sprawy korzystania z lokali w pawilonie Dolnośląska 3 przez Administrację Osiedla Zatrasie. Wskazano na zawarte w tej sprawie porozumienie Dyrekcji określające koszty, jakie ponosić ma Osiedle Zatrasie. Członkowie z osiedla Rudawka i członkowie z osiedla Zatrasie uczestniczący w spotkaniu mieli odmienne poglądy w sprawie, wskazując na niesprawiedliwy podział osiedla Żoliborz IV w wyniku, którego powierzchnia lokali użytkowych znajdujących się w osiedlu Zatrasie jest zdecydowanie większa niż w Osiedlu Rudawka. Poruszano sprawę zmiany załącznika do uchwały o podziale Osiedla Żoliborz IV. Fakt, iż lokale użytkowe należą do majątku wspólnego WSM i korzyści z wynajmu tych lokali powinni uzyskiwać w jednakowym stopniu wszyscy członkowie WSM.

Wskazano na uwagi Lustracji dotyczące kompetencji Rad Osiedla związanych z uchwaleniem planów gospodarczo-finansowych osiedla. Kompetencje w zakresie uchwalania planów należą (z mocy ustawy) do Rady Nadzorczej i, zdaniem zebranych, tych kompetencji nie można przekazać innemu organowi samorządowemu, to jest Radzie Osiedla.

 1. Poruszono sprawę prac remontowych, w tym między innymi wymiany WLZ na osiedlu Rudawka i ogłoszeniu kolejnego przetargu na realizację tych prac.

W odpowiedzi wskazano na decyzję Rady Nadzorczej o dofinansowaniu funduszy remontowych poszczególnych osiedli w wysokości 7 mln zł z scentralizowanego funduszu remontowego. Powyższe dokonano w trzech transzach ostatnia transza została wykonana w dn. 31 marca. W osiedlach gromadzono środki finansowe w ramach opłat na funduszu scentralizowanym do 2015 r. Od 2016 r. nie ma już odpisu na ten cel. Należy przedyskutować sprawę przeznaczenia tych środków i ich uruchomienia na remonty w poszczególnych nieruchomościach i budynkach.

G. Stachowiak poinformował o zmianie zakresu prac w ramach ponownego ogłoszenia przetargu na wymianę WLZ. Poinformował, o iż w sprawie wykonania podjazdu pod budynkiem planuje spotkanie z Dyrekcją osiedla Rudawka. Dotychczasowy podjazd ma zbyt duży spadek i w okresie zimowym, z uwagi na oblodzenie, jest bardzo trudno osobom niepełnosprawnym z niego korzystać.

 

Protokół sporządziła
M. Pielacińska

W ważnych sprawach dla Członków i Mieszkańców WSM Prezes Zarządu Barbara Różewska zaprasza na indywidualne (półgodzinne) spotkania w czwartki w godzinach od 14:00 do 16:30. Spotkania umawia sekretariat Biura Zarządu.

Skip to content