Spółdzielnie chcą uregulować stan prawny gruntów 

WSM, razem z innymi spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, przez wiele lat angażowała się w sprawę przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Dzięki wspólnej pracy osiągnęliśmy sukces – użytkowanie wieczyste zostało przekształcone na działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Pozostaje jednak sprawa gruntów nieuregulowanych, do których dana spółdzielnia czy wspólnota nie ma prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego. Od kilku miesięcy trwają spotkania środowiska spółdzielczego na rzecz zmian w przepisach. Sprawą zainteresował się poseł Paweł Lisiecki. Po konsultacjach WSM postanowiła się zwrócić do innych spółdzielni, by wspólnie opracować listę nieuregulowanych gruntów, tak by można było przedstawić skalę problemu w ramach zespołu roboczego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Zbiorcze zestawienie nieruchomości Spółdzielni o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Warszawa, 11 kwietnia 2022 r.

W związku z podjętymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, na skutek inicjatywy Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Pawła Lisieckiego, pracami zmierzającymi do wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących przepisach prawa dot. uwłaszczenia Spółdzielni, w tym przede wszystkim w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także w związku z planowanym utworzeniem w tym celu zespołu roboczego, w skład którego wchodzić mają również przedstawiciele środowiska spółdzielczego, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o liczbie nieruchomości znajdujących się na terenie zarządzanych przez Państwa Spółdzielni, które do chwili obecnej posiadają nieuregulowany stan prawny, tj. do chwili obecnej Spółdzielni nie udało się uzyskać tytułu do gruntu w postaci prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego. Zakres informacji, który może okazać się szczególnie ważny dla istoty sprawy zamieściliśmy w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie zobowiązana za udzielenie informacji zwrotnej w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r.

Ponadto uprzejmie informujemy, że po opracowaniu zbiorczego zestawienia gruntów Spółdzielczych o nieuregulowanym stanie prawnym, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie chciała zorganizować spotkanie z Państwa udziałem, na którym omówiona zostanie skala przedmiotowego problemu oraz określone zostaną oczekiwania środowiska spółdzielczego co do planowanych przez Ministerstwo zmian w ww. przepisach.

Skip to content