Spotkanie w sprawie pilotażu Systemu Eko AB w osiedlach WSM

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa od dłuższego czasu nie tylko alarmuje o nieprawidłowościach obecnego miejskiego systemu gospodarki odpadami, ale też szuka rozwiązań, które byłyby mniej obciążające kosztowo dla mieszkańców oraz zapewniały lepsze efekty ekologiczne. Dlatego też od sierpnia analizuje możliwość wprowadzenia Systemu Eko AB, początkowo w kilku wybranych osiedlach.

17 listopada odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem: prezes Barbary Różewskiej, dyrektora Osiedla Wawrzyszew Jacka Chylińskiego, Zbigniewa Karaczuna i Wiesława Szulca ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Tomasza Rozwadowskiego z Politechniki Gdańskiej oraz Polskiego Klubu Ekologicznego, Andrzeja Bartoszkiewicza z Systemu Eko AB, a także Justyny Marciniak z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

System Eko AB to sieć osiedlowych minisortowni (PSZOk-ów), w których pracownicy prowadzą segregację przynoszonych przez mieszkańców odpadów na liczne frakcje handlowe. Oznacza to, że u źródła otrzymywane są surowce, które mogą zostać sprzedane. System zapewnia bardzo wysokie poziomy recyklingu. Największym wyzwaniem jest prawidłowe wysegregowanie czystej frakcji bio, która stanowi do 40% odpadów komunalnych. Dlatego do Zespołu zaproszeni zostali specjaliści od zagospodarowania frakcji biologicznej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z ich pomocą zostanie przygotowany plan zagospodarowania tej frakcji, a także przeprowadzone zostaną badania jakości surowca. SGGW jest także w stanie przyjąć i zagospodarować uzyskany w pilotażu surowiec biologiczny.

Ponieważ Spółdzielni zależy na szybkim wdrożeniu nowego systemu, pilotaż będzie sfinansowany ze środków własnych (które obecnie wydawane są na system miejski) oraz z innych środków pozyskanych z ulg podatkowych oraz od partnerów (np. Miasta St. Warszawy). Najważniejsze z punktu widzenia Spółdzielni jest bezpieczeństwo finansowe mieszkańców – żeby nie byli narażeni na podwójne koszty, tj. opłaty do miasta i koszty pilotażu. Częściowe wyłączenie z miejskiego systemu wymaga więc dalszych uzgodnień z Sekretarzem M. St. Warszawa, Włodzimierzem Karpińskim. Kolejne spotkanie WSM z Sekretarzem planowane jest na początku grudnia, niemniej zarówno Sekretarz, jak i Biuro Gospodarki Odpadami wyrazili zainteresowanie pilotażem. SGGW przygotuje wstępną wycenę potrzebnych badań oraz plan zagospodarowania. Jednocześnie biuro, które współpracuje z SGGW przy pozyskiwaniu grantów, zaproponuje listę programów, w ramach których można będzie ubiegać się o późniejsze finansowanie części badawczej projektu.

Rozwój pilotażu mógłby odbywać się np. ze wsparciem finansowym z programu Life, między innymi z uwagi na zgodność z dwoma priorytetami programu, które są realizowane w Systemie Eko AB – rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ochrona klimatu (ochrona gleb). Projekty w ramach programu Life są pięcioletnie, co daje możliwość wyższego dofinansowania działań badawczych. Również warunki dofinansowania są korzystne, ponieważ od beneficjenta wymagane jest 10% wkładu własnego. Problemem jest długi okres aplikacji i przygotowania, co pozwala planować działania w ramach tych środków dopiero od 2023 roku.

Ważnym elementem systemu jest jego estetyka oraz kontekst urbanistyczny, stąd współpraca na wczesnym etapie z architektem, który zainteresowany jest zaprojektowaniem kilku wariantów ekodomków. Współczesna architektura to również działania wspierające partycypację społeczną na etapie projektowania, dlatego planowane są warsztaty z mieszkańcami włączające ich w tworzenie pilotażowego systemu oraz działania edukacyjne. Wpisuje się to w program obchodów 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która chce być prekursorem ekologizacji osiedli.

Skip to content