Stanowisko WSM w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1 kwietnia wszedł w życie nowy system obliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych, powiązany ze zużyciem wody przez mieszkańców. WSM aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady m.st. Warszawy, zgłaszając uwagi oraz własne propozycje w zakresie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety dotychczas nasze postulaty nie znalazły należytego odzwierciedlenia w podejmowanych przez Radę uchwałach. Wciąż liczymy jednak na zmiany w systemie. 12 kwietnia prezes Zarządu WSM Barbara Różewska wzięła udział w konsultacjach w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na temat projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zamieszczamy postulaty, które zostały przekazane Ministerstwu.

 

Skip to content