Sylwetki 54 kandydatów

W trakcie dwudniowego Walnego Zgromadzenia wybierzemy 28 członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. Zaprosiliśmy kandydatów na łamy „Życia WSM” do zaprezentowania swoich doświadczeń i planów na pracę w Radzie.

 

Żoliborz II (3 mandaty, 4 kandydatów)

Andrzej Kurek 

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższa Szkoła Informatyczna w Warszawie, praca w informatyce (serwis Elwro), Polskich Liniach Lotniczych (szef centralnego systemu komputerowego), po przejściu na emeryturę konsultant ds. macierzy dyskowych CBU Service.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Na przełomie lat 80. i 90. pracował dwie kadencje w Radzie Nadzorczej (w I kadencji w Komisji Mieszkaniowej, w II kadencji był wiceprzewodniczącym RN. W latach 2014-2020 był dwie kadencje w Radzie Osiedla. Dwukrotnie prowadził Walne Zgromadzenie, a kilkukrotnie Zebrania Mieszkańców.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji GZM lub Komisji Samorządowo-Organizacyjnej. Chciałby zacieśnić współpracę RN z Radami Osiedli – często nie ma odpowiedzi na wnioski Zebrań Mieszkańców kierowane do Rad Osiedli lub Rady Nadzorczej. Chciałby zająć się działaniami, które mogą wpłynąć na obniżenie kosztów dla mieszkańców, fotowoltaiką, gospodarką odpadami.

Marcin Sosiński

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe – Politechnika Warszawska oraz studia podyplomowe – Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 24 lata pracy w służbach inwestycyjnych i remontowych w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Aktywny Członek WSM, Przewodniczący Zebrania Mieszkańców Żoliborza II w 2019 roku.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: W ramach pracy w Komisji GZM oraz Inwestycyjnej kandydat chciałby zająć się poprawą komfortu życia mieszkańców WSM poprzez remonty części wspólnych (wejścia do budynków, klatki schodowe, korytarze) oraz podwórek, w tym placów zabaw i miejsc odpoczynku seniorów, wymianę wind na nowe, montaż systemów kamer dla bezpieczeństwa mieszkańców. Planuje też zająć się sprawami związanymi z uregulowaniem własności gruntów oraz zmianami w Statucie WSM, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi w tym zakresie.

Magdalena Szałajska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe prawnicze magisterskie, pracuje w dziedzinie prawa karnego.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: IV kadencję zasiada w Radzie Osiedla Żoliborz II w Komisji Społecznej (obecnie połączonej z GZM), była również w poprzedniej kadencji w Radzie Nadzorczej.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej – pomoc sąsiedzka, bezpieczeństwo i kultura, sprawy społeczne, lub Organizacyjno-Samorządowej. Kandydatka chce kontynuować kwestię archiwizacji i aktualizacji rejestrów członkowskich oraz zająć się usprawnieniem windykacji, celem zmniejszenia zadłużenia w WSM.

Bogumiła Wołoszyn

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Średnie, kandydatka pracowała w dziale księgowości, potem jako administrator, a następnie starszy administrator w WSM w Administracji Żoliborza II, od 2021 jest na emeryturze.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: W WSM przepracowała 36 lat. Jako administrator miała nadzór nad osiedlem, nad gospodarzami, nad terenami zielonymi. Zajmowała się zapomogami, rozliczeniami z mieszkańcami, rozwiązywała sprawy sporne, uczestniczyła jako pracownik w komisjach przy Radzie Osiedla.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej lub Komisji Samorządowo-Organizacyjnej. Chciałaby zająć się szczególnie sprawami terenowymi, zielenią, urządzeniami zabawowymi na podwórkach, a także zadłużeniami – trzeba znaleźć metody, by pomóc zadłużonym mieszkańcom.

Żoliborz III (4 mandaty, 6 kandydatów)

Ewa Lange

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe dziennikarskie, podyplomowo administracja na UW. Pracuje od 28 lat w kancelarii premiera na stanowisku radcy – co jest dowodem na to, że jest apolitycznym urzędnikiem, potrafi porozumieć się z różnymi ludźmi o różnych poglądach.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Na Żoliborzu III mieszka całe życie. Działalność społeczną rozpoczęła, gdy z sąsiadką zaczęła sadzić rośliny przed blokiem – z klepiska powstał piękny ogródek (nagrodzony później w konkursie osiedlowym). Trafiła do Rady Osiedla poprzedniej kadencji, gdzie była wiceprzewodniczącą, pracowała w komisji GZM (jako pierwsi radni wprowadzili 5-letnie planowanie remontów i wydatków).

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Komisja Samorządowo-Organizacyjna – chce pracować nad dokumentami, które usprawnią funkcjonowanie Osiedli, lub Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa – kandydatka chce pomagać mieszkańcom, tworzyć inicjatywy społeczne.

Ewa Nawrot

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Pedagog, pracowała 50 lat w zawodzie nauczycielskim w szkole podstawowej, uczyła plastyki.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Była pięć kadencji w radzie Osiedla, ostatnie dwie kadencje jako przewodnicząca Komisji Kulturalno-Oświatowej; wybrana na kolejną kadencję. W RO realizowała bogaty program – spotkania „Poznajmy się”, konkursy ogródkowe, balkonowe, wycieczki, na których zawiązały się przyjaźnie sąsiedzkie. Działa w Stowarzyszeniu Ochrony Parku Sady Żoliborskie.

Planowane działania w Radzie: Po pandemii wiele osób cierpi na choroby dróg oddechowych, kandydatka chciałaby doprowadzić do wybudowania tężni w każdym osiedlu – środki można by pozyskać z budżetu obywatelskiego.

Grzegorz Piskorski

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Politechnika Warszawska – dwa kierunki: techniczny i ekonomika organizacji przedsiębiorstw, studia podyplomowe na SGH: księgowość, finanse i ekonomia. Kandydat pracował w przemyśle elektronicznym na stanowiskach związanych z finansowaniem inwestycji. Od 25 lat biegły sądowy w zakresie finansów i organizacji procesów wytwórczych.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Od 1990 działa w Radzie Osiedla Żoliborz III (z krótką przerwą), przez kilka kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RO. Trzy kadencje w Radzie Nadzorczej w Komisji Rewizyjnej.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Rewizyjnej lub Komisji Inwestycyjnej.

Zbigniew Poroch

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Magister inżynier elektryk, od 1992 roku zajmował zarówno stanowiska kierownicze, jak i fizyczne w branży przemysłowej, obecnie pracuje 19 lat w dużej międzynarodowej firmie w dziale zajmującym się obsługą klienta. Z racji wykonywanej pracy ma doświadczenie w postępowaniach przetargowych.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Był członkiem ostatnich trzech kadencji Rady Osiedla, w ostatnich dwóch kadencjach był przewodniczącym Rady Osiedla. W ostatniej kadencji Rady Nadzorczej był członkiem Komisji GZM.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji GZM. Z racji posiadanego doświadczenia chciałby pomóc w doposażaniu budynków w dźwigi osobowe.

Robert Rogala

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe – teolog, prawnik; specjalista zamówień publicznych.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Od kilku kadencji radny dzielnicy, w latach 2011-14 w Radzie Nadzorczej. Występował w sprawach mieszkańców przed władzami dzielnicy (Górki Włościańskie, ulice osiedlowe). Kilkuletnie starania, uwiecznione sukcesem, w sprawie likwidacji linii energetycznej wzdłuż ul. Broniewskiego (starania rozpoczęte z inicjatywy kandydata w 2002 roku).

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Z racji wykształcenia kandydat jest gotowy do pracy w Komisji Rewizyjnej, Członkowsko-Mieszkaniowej, a przede wszystkim Samorządowo-Organizacyjnej, w której chciałby zająć się uaktualnieniem regulaminów.

Elżbieta Sypniewska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Magister biologii. Przepracowała ponad 40 lat w służbie zdrowia, w tym ponad 30 lat w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Bielańskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie pełniła funkcję kierownika dużego laboratorium histopatologicznego. Zajmowała się zarządzaniem, logistyką.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Pomagała w zbieraniu podpisów wśród mieszkańców, gdy trzeba było przeprowadzić działania dotyczące poprawy warunków życia, estetyki, remontów. Kandydatka pisała pisma w sprawie przelotów samolotów z Bemowa, które przez kilkanaście lat zakłócały spokój mieszkańców Żoliborza III. W latach 2014-2017 pracowała w Komisji GZM Rady Osiedla.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Kandydatka skupiłaby się na działalności społecznej – na łagodzeniu sporów między Spółdzielnią a członkami, na pomaganiu ludziom w ich problemach, na organizowaniu wydarzeń. Mogłaby też pracować w Komisji GZM.

Rudawka (2 mandaty, 6 kandydatów) 

Anna Babicka

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Tyflosurdopedagog, pracuje z młodzieżą z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku, słuchu i mowy.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Aktywny członek WSM. W 2017 i 2019 roku była przewodniczącą Zebrania Mieszkańców Osiedla Rudawka, trzykrotnie była asesorem na Walnych Zgromadzeniach. Sekretarz Rady Osiedla.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Kandydatka chce zająć się zadaniami wynikającymi ze Statutu WSM, upodmiotowieniem członków Spółdzielni, respektowaniem ich praw, dbać o zgodność działań z Ustawą o spółdzielczości.

 

Stefania Dobrzańska

 

Katarzyna Kaszyca

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe, lingwistyka stosowana, tłumacz konferencyjny języka angielskiego.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Kandydatka zaangażowała się w życie WSM w związku z Walnym we wrześniu 2018 roku, na którym zgłosiła poprawki do Statutu. Od maja 2019 roku prowadzi stronę na Facebooku „Dolina Rudawki”, która przedstawia sprawy Osiedla i szerzej sprawy WSM. Prowadzi aktywną korespondencję z organami WSM i instytucjami spoza WSM. Aktywnie uczestniczyła w Zebraniach Mieszkańców, przewodnicząca Rady Osiedla.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Kandydatka będzie sumiennie wykonywać obowiązki członka Rady Nadzorczej, zgodnie ze swoimi zasadami i wartościami.

Waldemar Krawczyński

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wydział Prawa i Administracji UMCS, absolwent Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe: kierunek telekomunikacja), większość kariery zawodowej kandydat związany jest z branżą telekomunikacyjną.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Kandydat udzielał się w społecznym zespole doradczym w zakresie remontów budynków osiedla Rudawka (komisja przy dyrektorze Osiedla).

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Inwestycyjnej – obecnie w Polsce brakuje 2 mln mieszkań, a przy kryzysie uchodźczym zapotrzebowanie jest jeszcze większe, dlatego kandydat chciałby, żeby WSM była w awangardzie budowy mieszkań. Chciałby też zajmować się tematyką legislacyjną – tworzeniem i modyfikacją wewnętrznych aktów normatywnych, kwestiami związanymi z uregulowaniem własności gruntów, sprawą opłat za odbiór śmieci.

Aleksander Makieła

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Kandydat pracuje w prawie podatkowym i rachunkowości.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Mieszka od ponad dwóch lat na Żoliborzu. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Rudawka. Chce wykorzystać doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz mieszkańców całej Spółdzielni.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Rewizyjnej – kandydat ma doświadczenie w sprawdzaniu dokumentacji, postępowań, zapytań ofertowych. Chce zająć się usprawnieniami w Osiedlach – remontami klatek, ale też zadbaniem o ławki, stojaki rowerowe, siłownie plenerowe, brak przeładowania śmietników. Chce doprowadzić do porozumienia między RO, mieszkańcami i Zarządem.

Bożena Witkowska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Mgr ekonomii ze specjalizacją handel zagraniczny, pracowała w biurze handlu zagranicznego.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Wybrana do Rady Osiedla obecnej kadencji (drugi wynik w głosowaniu mieszkańców). Pracuje w Komisji Rewizyjnej RO.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Rewizyjnej. Kandydatka chce doprowadzić do tego, żeby współpraca między władzami WSM, Administracjami a mieszkańcami była autentyczną współpracą – na razie w przeważającej większości kontaktów wszystkie strony mają retorykę roszczeniową. Chce doprowadzić do zmiany systemu zarządzania naszymi budynkami – trzeba dostosować go do standardów rynkowych

Zatrasie (2 mandaty, 6 kandydatów)

Lidia Grzymska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wydział Prawa i Administracji UW, studia w zakresie pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami Wojskowej Akademii Technicznej, licencja zarządcy nieruchomości. Kandydatka zawodowo zajmowała się regulacją stanu prawnego nieruchomości i legislacją w spółce akcyjnej, kontrolą wewnętrzną, legislacją, gospodarką mieniem w administracji publicznej. Obecnie jest na emeryturze,

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Dwie kadencje w Radzie Nadzorczej (od 2011 do 2017 roku), Rada Osiedla WSM Żoliborz IV (dwie kadencje i jedna przerwana), RO Zatrasie (2018-2021), ponownie wybrana do Rady Osiedla.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Organizacyjno-Samorządowej.

Andrzej Piotrowski

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Elektronik, od kilku lat emeryt.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Przez krótki czas przewodniczący Rady Osiedla Żoliborz IV, potem wiceprzewodniczący Rady Osiedla Zatrasie. Był współorganizatorem ruchu oddolnego na rzecz budynku, w którym mieszka. W Radzie Nadzorczej ostatniej kadencji był w Komisji GZM, potem dołączył do Komisji Inwestycyjnej. Po zakończeniu kadencji Rad Osiedli, z ramienia RN obserwował przetargi na Zatrasiu i Rudawce, czasem też w innych Osiedlach.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Komisja GZM lub Inwestycyjna. Kandydat chce zadbać o remonty starych osiedli, zająć się sprawą usterek na Niedzielskiego. Zdaniem kandydata członkowie Komisji GZM powinni raz w miesiącu przeprowadzać wizytację innego osiedla pod względem stanu budynków.

Ludwik Sikora

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe; studia podyplomowe – trener biznesu, studia podyplomowe w zakresie BHP, studia biznesowe EMBA; technik ekonomista, technik-mechanik budowy maszyn i urządzeń okrętowych. Od 22 lat prowadzi działalność gospodarczą w obszarze nieruchomości i pracuje dla spółdzielczej instytucji finansowej. Był twórcą i przez 12 lat prezesem Stowarzyszenia Instytutu Kultury Polskiej i Integracji Europejskiej oraz w 4-letniej kadencji prezesem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (funkcje te sprawował społecznie).

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Od 10 lat mieszka na terenie WSM. Został wybrany na przewodniczącego Rady Osiedla Zatrasie w kadencji 2022-2025 – chciałby swoją dietę przekazywać na rzecz inicjatyw sąsiedzkich mieszkańców WSM.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Chciałby doprowadzić do zmiany Statutu WSM – uważa, że aby naprawić relacje pomiędzy administracją a spółdzielcami, należy wprowadzić zapisy w Statucie, które przywrócą członkom spółdzielni podmiotowość oraz będą jasno określały kompetencje i zakres odpowiedzialności ciał statutowych. Zdaniem kandydata RN powinna składać się z 5 do 7 osób. Uważa, że należy ograniczyć koszty obsługi RO i RN, które obecnie sięgają blisko 2 mln zł.

Monika Wielbut

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe prawnicze – Wydział Prawa i Administracji UW. Kandydatka około 10 lat pracowała w fundacji działającej w obszarze kultury na stanowisku dyrektora biura, od ponad 20 lat jest ekspertem finansowym, prowadzi własną firmę. Zawodowo zajmuje się analizą finansową osób fizycznych oraz firm, doborem i pozyskaniem odpowiedniego finansowania, udzielaniem wskazówek dotyczących kierunków działania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Praca w Radach Osiedla Żoliborza IV i Zatrasia, w Komisjach Lokalowej i Rewizyjnej. Wśród sąsiadów znana jako osoba, która zawsze pomoże zarówno w sprawach bieżących, jak i prawnych.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Rewizyjnej lub Inwestycyjnej – zdaniem kandydatki w tych Komisjach jej wykształcenie, doświadczenie i umiejętności będą mogły być najlepiej wykorzystane na rzecz i w interesie mieszkańców WSM.

Adam Zieniuk-Gąsiorowski

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Był członkiem Rady Osiedla. W RO koncentrował się na pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych: w tym zakresie udało się zdobyć fundusze na nasadzenia drzew, udało się zrealizować projekt z budżetu obywatelskiego – monitoring Osiedla (właśnie rozpoczęła się instalacja). Kandydat znalazł inwestora na zainstalowanie stacji meteorologicznej z czujnikiem jakości powietrza w Osiedlu. Do obecnie trwającej edycji budżetu obywatelskiego zgłosił projekt „Jaśniej na Zatrasiu” (projekt nr 896).

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Kandydat chciałby w skali całego WSM pozyskiwać środki zewnętrzne na podnoszenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców oraz obniżenie kosztów funkcjonowania WSM. Kandydat będzie pełnił tę funkcję bez wynagrodzenia.

Mirosław Żuraw

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Mgr inż. (Politechnika Warszawska); prowadzi firmę budowlaną.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Zasiadał w Komisji Kulturalno-Społecznej Rady Osiedla Żoliborz IV, potem w komisji GZM RO Zatrasie.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji GZM.

Piaski (4 mandaty, 5 kandydatów)

Maciej Daszczuk

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Średnie techniczne budowlane. Od 1980 roku pracował w spółdzielni mieszkaniowej pracowników PAX w dziale przygotowania inwestycji. Potem w spółdzielni mieszkaniowej Strop na Woli, gdzie zajmował się przygotowaniem inwestycji i nadzorem nad realizacją. Od 1994 do 2013 był wiceprezesem tej spółdzielni ds. inwestycji i technicznych, brał udział w budowie 50 budynków na 3 tysiące mieszkań. Obecnie na emeryturze.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Zorganizował biblioteczkę w holu wejściowym do garażu pod budynkiem, w którym mieszka. Mieszkańcy zostawiają książki i zabierają inne.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Komisja Inwestycyjna, przygotowanie i realizacja inwestycji, sprawy techniczne, remonty, utrzymywanie budynków w dobrym stanie technicznym, analizowanie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Maria Mossakowska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe. Kandydatka ukończyła studia w Instytucie Socjologii UW, gdzie później podjęła pracę. Następnie prowadziła zespół badań nad młodzieżą przy organizacjach młodzieżowych. Pracowała w Fundacji im. Kelles-Krauza oraz w Ośrodku Badań Rynku i Opinii.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Po doświadczeniach w pomocy sąsiedzkiej została wybrana do Rady Osiedla, gdzie działała ponad 20 lat, przez kilka lat była przewodniczącą RO, pracowała w Komisji Społeczno-Kulturalnej. W Radzie Nadzorczej zasiadała 11 lat, była członkiem Komisji Organizacyjno-Samorządowej oraz członkiem Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej. Przez kilka lat przewodnicząca RN.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Doprowadzenie do zwiększenia podmiotowości członków Spółdzielni i podmiotowości Rad Osiedli. Trzeba zintensyfikować działania dotyczące pomocy w zamianie mieszkań, w zmniejszeniu zadłużeń. Niezbędna jest transparentność – docieranie z informacją do członków.

Cezary Radzimirski

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Od 1986 roku pracuje w firmach prywatnych, w większości na stanowiskach kierowniczych. Przez kilka lat był prezesem niedużej spółdzielni mieszkaniowej, pracował także jako członek zarządu dewelopera w Warszawie. Od 30 lat pracuje w firmie, która zajmuje się m.in. handlem zagranicznym.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Został wybrany po raz czwarty do Rady Osiedla Piaski, prowadził wiele Walnych Zgromadzeń.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Kandydat chciałby się zająć uporządkowaniem Statutu, sprawami organizacyjnymi i prawnymi, a także kontrolą finansów w WSM.

Alina Rybicka

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie zawodowe handlowe; pracowała w zawodzie, obecnie na emeryturze.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: W RO od 2010 roku, ponownie wybrana do Rady. Kandydatka pracowała w Komisji Zieleni i Małej Architektury oraz w Komisji Windykacji. Od 1993 zajmuje się pomocą osobom starszym, potrzebującym wsparcia w życiowych potrzebach, nie tylko w Osiedlu. Pracowała w Polskimi Komitecie Pomocy Społecznej przy ul. Perzyńskiego. Nagrodzona tytułem Wolontariuszka Roku przez Urząd Dzielnicy Bielany, odznaczona przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz za zaangażowanie w budżet partycypacyjny, zasiada w Bielańskiej Radzie Seniorów.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Chciałaby zajmować się rewitalizacją terenów, doprowadzić do zmiany oświetlenia na osiedlach. Zamierza kontynuować pracę na rzecz seniorów, dzieci niepełnosprawnych, a także zwierząt.

Zbigniew Zieliński

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Inżynier elektronik, 45 lat pracy jako adiunkt w instytutach badawczych, pracował też na Politechnice, gdzie wykładał przez 10 lat (semestr letni); pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Był dwie kadencje w Komisji GZM Rady Osiedla, obecnie działa w Komisji Rewizyjnej, jest wiceprzewodniczącym RO. Trzy kadencje zasiadał w Radzie Nadzorczej w Komisji Inwestycyjnej. W trakcie kadencji RN był w Radzie Programowej „Życia WSM”; współpracownik gazety.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Inwestycyjnej.

Bielany (3 mandaty, 4 kandydatów)

Barbara Bielicka-Malinowska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe – Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała artykuły i recenzje naukowe i popularno-naukowe w czasopismach. Pracowała w różnych instytucjach polskich i zagranicznych, pełniąc kierownicze stanowiska. Od 2008 r. przewodniczy sekcji polskiej Europejskiej Unii Kobiet, największej międzynarodowej organizacji w Europie, wspierającej kobiety w życiu zawodowym, społecznym i politycznym. Jest współzałożycielką dwóch Fundacji: polsko-francuskiej „Zielone Domy” i polsko-amerykańskiej „Dar Serca”.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Od 1979 r. jest członkinią WSM, od 35 lat mieszka na Bielanach. Od 2011 r. jest członkinią RO Bielany, pracując w jej Komisji Rewizyjnej. W ostatnich wyborach ponownie wybrana do RO, została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. W mijającej kadencji RN pracowała w Komisjach: Organizacyjno-Samorządowej i Rewizyjnej. Przewodnicząca Rady Programowej „Życia WSM”.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Dostosowanie regulaminów WSM do nowych zapisów Statutu oraz działania na rzecz przywrócenia wartości spółdzielczości mieszkaniowej, przyjętych przez Założycieli WSM, a stanowiących podstawy jej tworzenia i rozwoju.

Barbara Krawczyk

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe, studia podyplomowe – zarządzanie w administracji publicznej. Pracowała naukowo w Instytucie Sportu, potem w Fundacji Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem (była prezesem, współpracowała z pierwszą damą RP). W Urzędzie Miasta, na kierowniczym stanowisku, wprowadzała programy ogólnomiejskie dla mieszkańców – dla dzieci, dla seniorów.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Rozpoczyna trzecią kadencję pracy w Radzie Osiedla, obecnie jest wiceprzewodniczącą Rady. W mijającej kadencji RN była sekretarzem Rady, pracowała w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej.

Grzegorz Pietruczuk

Wykształcenie: Wyższe (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).

Doświadczenie zawodowe: W latach 1998-2002 radny Gminy Warszawa – Bielany. W latach 2004-2005 Szef Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2006 do 2018 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (trzy kadencje), w latach 2010–2014 Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od 2018 roku Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Od urodzenia mieszka w zasobach WSM na osiedlu Bielany. Zainicjował współpracę dzielnicy i Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie współfinansowania przez samorząd aktywności dla seniorów w klubach osiedlowych; modernizacji placów zabaw (Stawy Brustmana, niebawem ruszy remont „Plastusiowa”) i podwórek. Udało się wspólnie zablokować sprzedaż nieruchomości między ul. Starej Baśni 3 i 5, gdzie dodatkowo zmodernizowano plac zabaw.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Pozyskiwanie środków m.in. na fotowoltaikę, kontynuacja modernizacji podwórek, odbudowa relacji społecznych, kontynuowanie działań na rzecz seniorów.

Andrzej Włodarczyk

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Politechnika Warszawska; praca w biurze projektów (projektowanie  systemów energetyki cieplnej), potem w służbie dyplomatycznej (na placówkach w Pekinie i Lyonie), obecnie na emeryturze.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: W latach 90. kandydat zaangażował się w pracę Rady Osiedla Bielany, działał w niej dwa lata do wyjazdu na placówkę. Po powrocie z placówki, w 2005 roku ponownie został wybrany do RO. W 2007 roku został członkiem Rady Nadzorczej WSM na 4 lata, pracował w Komisji GZM. W kadencji 2011-2014 był wiceprzewodniczącym RN, pracował w Komisji GZM, wspierał też Komisję Inwestycyjną. W latach 2014-2017 przewodniczący Rady Nadzorczej. W 2012 roku został wydelegowany z RN na funkcję prezesa WSM (pełnił ją przez pół roku do momentu wybrania prezesa Macieja Stasiełowicza). Obecnie członek Rady Osiedla.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji GZM lub Komisji Inwestycyjnej.

Młociny (3 mandaty, 4 kandydatów)

Jarosław Cetens

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW, prezes Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Piątą kadencję działa w Radzie Osiedla Młociny, pracował w różnych Komisjach, najczęściej w Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pracował w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej. Prowadził szereg Zebrań Mieszkańców i Walne Zebranie Statutowe, prowadził wiele zebrań prezydium i plenum RN.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Samorządowo-Organizacyjnej lub Członkowsko-Mieszkaniowej. Kandydat chciałby się zająć sprawami organizacyjno-prawnymi, doprowadzeniem do aktualizacji całego szeregu przepisów WSM. Zamierza rozpocząć dyskusję na temat kierunków rozwoju WSM.

Felicja Melon

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Studia na Wydziale Lekarskim, potem technika ortopedyczna, statystyka medyczna. Pracowała w zawodzie w poradni zaopatrzenia medycznego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Trzecia kadencja w Radzie Osiedla – w Komisji Społeczno-Problemowej, dwie kadencje w Radzie Nadzorczej – w Komisji Inwestycyjnej i Członkowsko-Mieszkaniowej. W trakcie drugiej kadencji w RN była członkiem Rady Programowej „Życia WSM”.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej lub Inwestycyjnej.

Anna Pawlewska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe ekonomiczne; przez całe zawodowe życie pracowała w spółdzielczości pracy.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Przewodnicząca komitetu kolonijnego na Młocinach, członek Rady Osiedla przez kilka kadencji, 11 lat w Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, 5 lat w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej. Zasiada w Radzie Programowej „Życia WSM”.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Rewizyjnej lub Członkowsko-Mieszkaniowej.

Paweł Szymanek

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie zawodowe – strażak; wyższe – inżynieria środowiska, studia podyplomowe z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi oraz bezpieczeństwa energetyki jądrowej. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, służbę pełni od 22 lat w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 na Bielanach przy ul. Marymonckiej, od ponad dwóch lat jest dowódcą tej jednostki.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: W kadencji 2017-2020 był zastępcą przewodniczącego Rady Osiedla, pracował w komisji GZM, gdzie głównie zajmował się bezpieczeństwem pożarowym. Z inicjatywy kandydata, we współpracy z dyrektorem, udało się doprowadzić do zamontowania w wieżowcach osiedla drzwi przeciwpożarowych.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisjach GZM i Inwestycyjnej. Kandydat chciałby się zająć kwestiami bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa pożarowego Osiedli. Chce pracować nad możliwościami zwiększenia inwestycji w nowe technologie: fotowoltaikę, pompy ciepła.

Wawrzyszew (5 mandatów, 12 kandydatów)

Jolanta Bętkowska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Magister polonistyki (Uniwersytet Warszawski); większą część zawodowego życia spędziła w różnych redakcjach, przygotowując książki do druku, pisząc artykuły.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Czwarty raz wybrana do RO Wawrzyszew, przez trzy kadencje pracowała we wszystkich Komisjach (oprócz GZM). Obecnie sekretarz RO. W RN była w Komisji Rewizyjnej, potem w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej. Była wolontariuszką przy budżecie partycypacyjnym.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Rewizyjnej lub Członkowsko-Mieszkaniowej.

Bożena Boczkowska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Prawnicze – Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, studium na temat zwalczania przestępczości zorganizowanej, studium podyplomowe zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Mieszka ponad 30 lat na Wawrzyszewie, wybrana do Rady Osiedla, pracuje w Komisji ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Kandydatka chciałaby się zająć kwestią bezpieczeństwa w osiedlach, chronić zieleń, wsłuchiwać się w głosy mieszkańców – zamierza  walczyć o zakładanie budek dla jerzyków i o ochronę jeży.

Bogusław Czaplarski

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Średnie techniczne; pracował w kontroli energetycznej w STOEN, a także w handlu (prowadzenie sklepów Empiku i praca w Spółdzielni Inwalidzkiej), obecnie na emeryturze.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Od 2000 r. mieszka na Wawrzyszewie. Najpierw chodził na Zebrania Mieszkańców, potem wszedł do Rady Osiedla, gdzie głównie działał w Komisji Handlu oraz Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, a w ostatnich latach w Komisja Rewizyjnej (wiceprzewodniczący komisji). Zajmował się kontrolą, zadłużeniami, współorganizował spotkania z dłużnikami. Działa w Samorządzie Mieszkańców Wawrzyszewa, członek Rady Rodziców w Młodzieżowym Domu Kultury przy Andersena.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Rewizyjnej lub Środowiska. Kandydat chciałby zająć się zielenią, a także kwestią zadłużenia i pomocy ludziom, by łatwiej wyszli z długów.

Agnieszka Głowicka-Miszczak

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe wykształcenie, licencjonowany zarządca nieruchomości; od 15 lat pracuje w firmach zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Współorganizatorka pikników na Wawrzyszewie „Dzień sąsiada”, zastępczyni przewodniczącego w Samorządzie Mieszkańców Wawrzyszewa, zastępczyni przewodniczącego obecnej kadencji Rady Osiedla.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Sprawy dotyczące gospodarki mieszkaniowej oraz inwestycji prowadzonych przez WSM. Kandydatkę interesuje również działalność kulturalno-społeczna w WSM.

Jan Grochowski

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe; przed przejściem na emeryturę był na stanowisku dyrektora oddziału firmy o kapitale zagranicznym.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: W 2005 r. wybrany do Rady Osiedla Wawrzyszew (po 1,5 roku zrezygnował z uwagi na pracę zawodową). Współpracował przy kwestii modernizacji, ociepleń i infrastruktury osiedla. Od 2017 do 2020 zasiadał w Radzie Osiedla w Komisji GZM, był wiceprzewodniczącym Rady Osiedla. Od 2018 jest członkiem Samorządu Mieszkańców Wawrzyszewa.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji GZM.

Ewa Matysiak-Ochmańska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Prawo i administracja na UKSW, podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami, dyplom samodzielnej księgowej. Kandydatka pracowała w spółdzielniach mieszkaniowych na Bielanach jako księgowa, często łącząc tę funkcję z administrowaniem i zarządzaniem.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Wiedza i doświadczenie kandydatki mogą się przydać w rozstrzygnięciach przetargów i w kontroli budowlanej.

Zygmunt Morawski

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Średnie techniczne budowlane, 27 lat w Kombinacie Północ, budował osiedla Wawrzyszew, Chomiczówka, Koło, Nowodwory. Obecnie na emeryturze.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Kilka kadencji w Radzie Osiedla, przewodniczący (II kadencję) Samorządu Mieszkańców Wawrzyszewa, wiceprzewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Bielany obecnej kadencji.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Kandydat chciałby się zająć problematyką mieszkaniową – czynszami, remontami, bezpieczeństwem, sprawami seniorów. Chce zadbać o to, by na podwórkach była zieleń.

Maciej Lasota

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Technik mechanik (obróbka skrawaniem), obecnie na emeryturze.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Mieszka od 1980 roku na Wawrzyszewie, pracował w RO przez dwie kadencje w Komisji Społeczno-Kulturalnej. Przez I kadencję działał w Samorządzie Mieszkańców Wawrzyszewa.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Kandydat chciałby się zajmować sprawami kultury, wspomaganiem osób potrzebujących.

Magdalena Obtułowicz

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe, ponad 30 lat pracy w szkole podstawowej na Bielanach. Obecnie prowadzi bibliotekę szkolną.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Praca w Radzie Osiedla Wawrzyszew w latach 90., potem ponownie pod koniec lat dwutysięcznych (do chwili obecnej). Przez cały czas zasiadała lub przewodniczyła Komisji Społecznej.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej.

Wiesław Sawicki

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Magister inżynier metalurg, pracował na stanowiskach kierowniczych w Hucie Warszawa, Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu, szef inwestycji w Norblinie, później własna firma dostarczająca surowce do stalowni polskich hut. Wieczorowo, przez 10 lat, nauczyciel w Zespole Szkół Huty Warszawa. Obecnie na emeryturze.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Trzy kadencje w Radzie Osiedla Wawrzyszew, w tym dwukrotnie przewodniczący Komisji (ostatnio GZM), a także dwie kadencje w Radzie Nadzorczej WSM.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Inwestycyjnej. Kandydat chce działać na rzecz prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz Zarządu WSM, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców oraz przepisami. Chce wypracować kompromis w celu osiągnięcia zrównoważonej współpracy w miejsce głębokich podziałów, jakie dokonały się w ostatnich latach w WSM.

Artur Słyk

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie średnie techniczne, z zawodu mechanik maszyn i urządzeń precyzyjnych.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Dwie ostatnie kadencje pracował w Radzie Osiedla, był wiceprzewodniczącym w Komisji Handlu i Usług oraz członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej lub GZM.

Iwona Tarasiuk

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Magister inżynier, specjalista ds. zamówień publicznych.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Wybrana do Rady Osiedla, pracuje w Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Rewizyjnej i Społecznej. Kandydatka chce zadbać o prawidłową działalność WSM.

Wawrzyszew Nowy (1 mandat, 3 kandydatów)

Bożenna Lipko-Choroś

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Inżynier budownictwa, skończyła kurs kwalifikacyjny zarządzania nieruchomościami, pracowała wiele lat w firmie zarządzającej nieruchomościami w dziale inwestycji.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Na terenie Wawrzyszewa zamieszkała w 1976 r., w 2001 przeniosła się na teren Wawrzyszewa Nowego. Od 1993 do 1996 roku pracowała w Radzie Osiedla Wawrzyszew (była przewodniczącą GZM). W latach 2017-2020 w Radzie Osiedla Wawrzyszew Nowy, obecnie przewodnicząca RO.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji GZM; zgodnie z wykształceniem i praktyką zawodową chce się zajmować kwestią remontów.

Anna Pogorzelska

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wydział Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 20 lat jest rzeczoznawcą majątkowym, zajmuje się wyceną nieruchomości. Zna prawo nieruchomościowe, jest członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Przez wiele lat pracowała w Biurze Nadzoru Właścicielskiego m.st. Warszawy.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: W mijającej kadencji RN była członkiem Komisji Inwestycyjnej.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Kandydatka chciałaby nadal zajmować się tematami związanymi z inwestycjami w WSM. Jej wiedza może przyczynić się do rozwiązania wielu problemów związanych z ustanowieniem służebności i własności nieruchomości.

Radosław Sroczyński

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe, ukończył studia magisterskie na kierunku Administracja Publiczna; jest policjantem w Komendzie Stołecznej.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Członek Rady Osiedla Wawrzyszew Nowy (pracuje w Komisji GZM). Był zaangażowany w modernizację placu zabaw nad Stawami Brustmana. Jego ostatnia inicjatywa to pasieka na terenie administracji Wawrzyszew. Jest radnym dzielnicy Bielany. Na Wawrzyszewie współorganizuje pikniki sąsiedzkie nad Stawami Brustmana (we współpracy z WSM).

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Samorządowo-Organizacyjnej lub Komisji Rewizyjnej. Chce zająć się sprawami regulaminów, a także – z racji wykonywanego zawodu – kwestią bezpieczeństwa na osiedlach.

Nowodwory, Latyczowska, Hery, Niedzielskiego (1 mandat, 4 kandydatów)

Arkadiusz Idzik (Osiedle Hery)

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Magister inżynier elektronik, prowadzi działalność gospodarczą; od 2018 roku jest czynnym lustratorem, od 20 lat na stanowiskach kierowniczych.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Wieloletni członek Rady Osiedla, obecnie przewodniczący Rady.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji GZM. Kandydat zainteresowany jest obszarem gospodarki remontowo-budowlanej oraz inwestycjami.

Witold Jaworski (Osiedle Nowodwory)

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie średnie, z zawodu plastyk, malarz, grafik.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Działa społecznie w samorządzie spółdzielczym prawie ćwierć wieku, pracując w Radzie Osiedla Nowodwory wielu kadencji. Zebrane doświadczenia postanowił wykorzystać, kandydując do RN WSM. Jako członek Zespołu Statutowego WSM brał udział w pracy nad dostosowaniem Statutu do zmieniającej się rzeczywistości. W ostatnim czasie uczestniczył w pracach Zespołu d.s. organizacji obchodów 100-lecia powstania WSM.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Swoje doświadczenie chciałby spożytkować, działając w Komisji Organizacyjno-Samorządowej.

Marek Werstak (Osiedle Latyczowska)

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wyższe techniczne (Politechnika Warszawska), 35-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie budownictwa. Pracował w przedsiębiorstwie, które wybudowało trzy budynki w Osiedlu Nowodwory.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: Wybrany na drugą kadencję do Rady Osiedla Latyczowska, przewodniczący komisji GZM.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: Praca w Komisji Inwestycyjnej i w Komisji GZM. Kandydat chce się zajmować kwestiami inwestycji i remontów.

Andrzej Zalewski (Osiedle Latyczowska)

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem magistra inżyniera geodezji i kartografii. Połowę życia spędził na Osiedlu Rudawka, od 22 lat jest mieszkańcem Osiedla Latyczowska na Pradze Południe.

Doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców WSM: W ostatniej kadencji RN był członkiem Komisji Inwestycyjnej.

Planowane działania w Radzie Nadzorczej: W przypadku ponownego wyboru kandydat chciałby zająć się m.in. przywróceniem klubów w Osiedlach WSM – miejsc spotkań dla starszej społeczności, ale też i młodzieży naszych Osiedli. Wymiana doświadczeń między pokoleniami jest bardzo ważna społecznie. W 1974 roku w Osiedlach WSM mieliśmy 11 klubów, obecnie są 2: „Piaski” na Osiedlu Piaski i „Zdrówko” na Młocinach. Powróćmy do tej dobrej tradycji w 100-lecie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Biogramy opracował Bartłomiej Pograniczny

Artykuł ukazał się w numerze 3/2022 „Życia WSM”

Skip to content