Tańsze przekształcanie prawa użytkowania wieczystego

Rada Warszawy 8 czerwca podjęła uchwałę nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Uchwała została podjęta na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Za podjęciem uchwały głosowało 56 radnych, nie było głosów przeciwnych i nikt nie wstrzymał się od głosu. W sesji Rady Warszawy uczestniczyli m.in. przedstawiciele Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca i weszła w życie 14 dni od ogłoszenia, tj. 4 lipca.

Zgodnie z uchwałą bonifikata w wysokości 95% udzielana jest osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami. Jak wynika z uchwały, w przypadku przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe i inne, będzie ona przysługiwała proporcjonalnie do stosunku powierzchni lokali mieszkalnych i garażowych do powierzchni wszystkich lokali w nieruchomości. Przekształcenie następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Podmiotom, które wniosły jednorazową opłatę za cały 99-letni okres użytkowania, przysługuje 99% bonifikata. Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego. Realizowane będą wnioski złożone do końca 2018 r. Na wniosek użytkownika wieczystego opłata może być dokonana w ratach, w okresie nie krótszym niż 10 lat i nie dłuższym niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

Bonifikata zostanie udzielona, jeśli użytkownik wieczysty nie zalega ze zobowiązaniami finansowymi wobec m.st. Warszawy, które są związane z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia. Realizację uchwały powierzono prezydentowi Warszawy.

Zarządzeniem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz powołany został zespół, którego celem jest w szczególności ustalenie zasad w omawianym zakresie. Członkami zespołu są reprezentanci spółdzielni mieszkaniowych z poszczególnych dzielnic Warszawy. Warszawską Spółdzielnie Mieszkaniową reprezentuje prezes Maciej Stasiełowicz.

Na spotkaniu zespołu, które odbyło się 27 lipca pod przewodnictwem wiceprezydenta Witolda Pahla zostały omówione m.in. zasady i tryb wdrożenia uchwały w życie. Przewiduje się opracowanie jednakowych wniosków dla poszczególnych dzielnic Warszawy. Zostały także zgłoszone pytania i wątpliwości dotyczące stosowania uchwały Rady Warszawy, które będą wyjaśniane na kolejnych posiedzeniach zespołu.

Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Jak wynika z tego projektu, przekształcenie następuje z mocy prawa. Projekt przewiduje opłaty. Jeśli projekt wejdzie w życie, postępowania dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, toczące się na podstawie uchwały Rady Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 roku,  zostaną umorzone. 

ZP

Skip to content