Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 32,01 m² znajduje się w budynku mieszkalnym przy ul. Przasnyskiej 22 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu: Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert:

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Dolnośląska 3 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 31.03.2022 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Przasnyskiej 22 o pow. 32,01 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 12.00

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne są na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 20,00 zł za 1 m² netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego (wraz z mediami)  czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 42 71 105.

 1. Pozostałe informacje:

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Zatrasie zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content