Vademecum spółdzielcy

Co może Zebranie Mieszkańców?

 

W tym roku kończą się kadencje Rad Osiedli i Rady Nadzorczej. W związku z tym, na nową trzyletnią kadencję, na Zebraniach Mieszkańców Członków Spółdzielni odbędą się wybory członków Rad Osiedli, natomiast Walne Zgromadzenie będzie wybierało członków Rady Nadzorczej.

Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni (dalej: ZMCS) jest organem statutowym Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: WSM) tj. działającym na podstawie statutu WSM. Szczegółowe kompetencje oraz tryb zwoływania i obradowania ZMCS określa Regulamin Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni uchwalony przez Radę Nadzorczą WSM w dniu 7 kwietnia 2008 roku. Warto jednak w skrócie przybliżyć sposób zwoływania tego organu WSM, jakie posiada on uprawnienia oraz jaki jest tryb jego obradowania i podejmowania uchwał.

ZMCS tworzą członkowie WSM posiadający prawa do lokali w tym samym osiedlu. Jeżeli członek WSM posiada prawo do więcej niż jednego lokalu, z których każdy znajduje się w różnych osiedlach, musi określić, w którym ZMCS będzie realizował swoje uprawnienia członkowskie.

ZMCS zwołuje Zarząd raz w roku przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia. ZMCS powinno też być zwołane przez Zarząd na żądanie ⅟10 członków WSM wchodzących w jego skład lub na wniosek Rady Osiedla – w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

O czasie, miejscu i porządku obrad ZMCS członkowie danego ZMCS powinni być zawiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem. Zawiadomienie członków z tytułem prawa do lokalu mieszkalnego następuje poprzez umieszczenie w poszczególnych domach ogłoszeń na tablicach do tego przeznaczonych, w widocznym miejscu. Członkowie posiadający wyłącznie prawo do lokalu o innym przeznaczeniu i członkowie-osoby prawne zawiadamiani są na piśmie.

W terminie 3 dni po ogłoszeniu porządku obrad członkowie, w liczbie 10, mogą zgłaszać propozycje jego uzupełnień. O czasie, miejscu i uzupełnionym porządku obrad członkowie są informowani na 2 dni przed terminem ZMCS.

Do uprawnień ZMCS należy:

  • wybór i odwołanie członków Rad Osiedli;
  • rozpatrywanie okresowych sprawozdań dyrektorów i Rad Osiedli;
  • wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów WSM, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład ZMCS;
  • rozstrzyganie o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Osiedla.

Członek WSM wchodzący w skład ZMCS może brać udział w ZMCS tylko osobiście. W przypadku członka WSM-osoby prawnej w ZMCS bierze udział pełnomocnik wyznaczony przez tę osobę.

ZMCS jest zdolne do podejmowania wniosków i uchwał bez względu na liczbę obecnych na ZMCS członków. Do głosowania w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu niezbędna jest obecność na sali co najmniej połowy jego uczestników.

ZMCS może większością ¾ głosów uzupełnić porządek obrad podany w zawiadomieniu o ZMCS.

Każdemu członkowi ZMCS, osobie fizycznej i prawnej, przysługuje jeden głos.

ZMCS podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Osiedla, które dokonywane są w głosowaniu tajnym. Na żądanie ⅟10 członków obecnych na ZMCS przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

Obrady otwiera przedstawiciel Zarządu. Stwierdza on prawidłowość zwołania ZMCS i zarządza wybór prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów. W zależności od potrzeby ZMCS wybiera komisję mandatowo-skrutacyjną, komisję wyborczą i komisję wnioskową.

Zadaniem komisji:

  • mandatowo-skrutacyjnej jest sprawdzenie, czy lista obecności członków wchodzących w skład ZMCS zawiera ich kompletne dane z numerem członkowskim włącznie, złożenie w tej sprawie sprawozdania ZMCS, dokonywanie na wniosek przewodniczącego ZMCS obliczenia wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania;
  • wyborczej jest ustalenie listy kandydatów do Rady Osiedla;
  • wnioskowej jest opracowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad przez uczestników Zebrania.

Sprawozdanie z czynności poszczególnych komisji składają jej przewodniczący bezpośrednio na ZMCS.

W związku z tym, że kończy się kadencja obecnych Rad Osiedli, ZMCS będą wybierały nowych członków Rad Osiedli na kolejne trzy lata. Wyboru członków Rad Osiedli dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami WSM i zamieszkałych na terenie danego osiedla. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać nazwisko zgłaszającego oraz uzasadnienie kandydatury. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie oraz złożyć ustne oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązków statutowych. Może przedstawić problematykę, jaką chciałby zająć się po wyborze.

Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący komisji wyborczej ogłasza listę zgłoszonych kandydatów sporządzoną w porządku alfabetycznym na kartach do głosowania. Karta do głosowania powinna zawierać pieczątkę administracji osiedla i podpisy przewodniczącego i sekretarza komisji wyborczej. Uczestnicy ZMCS otrzymują karty do głosowania. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. W przypadku gdy liczba nazwisk nieskreślonych pozostanie większa od liczby członków Rady Osiedla, głos jest nieważny.

Przy wyborze członków do Rady Osiedla trzeba wziąć pod uwagę, że:

  • w skład Rady Osiedla nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami WSM oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej WSM w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej;
  • członek RO nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec WSM lub świadczyć dla niej usług, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec WSM lub świadczących dla niej usług.

Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Osiedla. Natomiast w przypadku naruszenia obydwu zakazów, Rada Osiedla może podjąć uchwałę o zawieszeniu takiego członka w pełnieniu czynności do najbliższego ZMCS, które rozstrzygnie o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Osiedla. Uczestnikom ZMCS przysługuje prawo wniesienia do Rady Nadzorczej w ciągu 7 dni zastrzeżeń do uchybień proceduralnych lub wyników wyborów, do których Rada Nadzorcza odnosi się w ciągu 14 dni. Po tym terminie następuje uprawomocnienie wyborów.

ZMCS spełniają rolę „walnego zgromadzenia osiedla”, dlatego tak ważne jest, aby członkowie WSM brali w nich czynny udział. Podejmują bowiem na nich niejednokrotnie ważkie decyzje w sprawach swojego osiedla. Jednym z podstawowych punktów porządku obrad jest informacja z realizacji wniosków przyjętych na ZMCS w roku ubiegłym – zainteresujmy się, czy i jak zostały wykonane. Uczestnictwo w ZMCS i bezpośredni wpływ na wybór osób, które będą reprezentowały nasze interesy w Radzie Osiedla są niezmiernie istotne. To od nas, członków WSM zależy, kto będzie sprawował nadzór i kontrolę nad działalnością administracji osiedla, kto będzie miał wpływ na gospodarowanie naszymi pieniędzmi.

 

Lidia Grzymska

Krystyna Zaborska

 

Skip to content