Vademecum spółdzielcy

Walne Zgromadzenie Wyborcze

W czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: WZ WSM). Jest to najwyższy organ WSM. W poprzednich latach w „Życiu WSM” zamieszczane były obszerne informacje o tym organie, w szczególności dotyczące jego uprawnień. Zatem, biorąc pod uwagę, że w tym roku WZ WSM będzie dokonywało wyboru nowej Rady Nadzorczej, skoncentrujemy się przede wszystkim na tej kwestii.

 

Kierując się zasadą terytorialności i liczbą członków uprawnionych do lokalu na danym osiedlu, Rada Nadzorcza dzieli WSM na Okręgi Wyborcze i określa liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych Okręgów Wyborczych, proporcjonalnie do liczby członków posiadających prawa do lokali mieszkalnych w tych Okręgach. Łączna ilość mandatów ze wszystkich osiedli WSM wynosi pomiędzy 25-30. W tym roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze, na lata 2017-2020, maksymalnie 28 członków Rady Nadzorczej.

Kandydatów do Rady Nadzorczej wybiera się spośród nieograniczonej liczby członków WSM, zgłoszonych pisemnie na adres Zarządu WSM przez nie mniej niż 50 członków, w terminie 14 dni przed datą pierwszej części WZ WSM. Zgłoszenie odbywa się na formularzach przygotowanych przez biuro Zarządu WSM.

Przy wyborze członków do Rady Nadzorczej trzeba wziąć pod uwagę, że:

w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami WSM oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej WSM w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej; członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec WSM lub świadczyć dla niej usług, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec WSM lub świadczących dla niej usługi.

Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. Natomiast, w przypadku naruszenia obydwu zakazów, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu takiego członka w pełnieniu czynności. W takim przypadku WZ na najbliższych obradach rozstrzygnie o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

W związku z tym, że liczba członków WSM jest większa niż 500, WZ WSM może zostać podzielone na części. To Rada Nadzorcza określa, czy i na ile części zostaje podzielone WZ WSM. W tym roku, w związku z wyborami członków Rady Nadzorczej, WZ WSM podzielone zostało na 4 części.

WZ WSM jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom WSM na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem WZ WSM lub jego pierwszej części. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom na 7 dni przed terminem WZ WSM lub jego pierwszej części. To oznacza, że nie można zmienić porządku obrad w trakcie posiedzenia WZ WSM. Wyjątek od tej zasady występuje w sytuacji, gdy WZ WSM nie udzieli absolutorium członkowi Zarządu. Wtedy na wniosek o odwołanie takiego członka Zarządu, złożony bezpośrednio w trakcie obrad, WZ WSM może podjąć uchwałę o jego odwołaniu.

Uchwały zapadają wymaganą w ustawie lub statucie większością ogólnej liczby członków uczestniczących w WZ WSM, bez względu na to ile przyjdzie osób. W przypadku, gdy WZ WSM odbywa się w częściach, uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części WZ WSM i za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie WSM większość ogólnej liczby członków uczestniczących we wszystkich częściach WZ WSM.

Uchwały WZ WSM obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy WSM albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

Kompetencje należące do wyłącznej właściwości WZ WSM, tryb zwoływania, podejmowania uchwał przez ten organ oraz sposób ich zaskarżania zawarte są w statucie WSM. Uzupełniająco zasady dotyczące trybu zwoływania, obradowania i wyboru członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2008 roku. Jednakże z uwagi na zmiany wprowadzone do statutu WSM przez WZ WSM, ostatnie zarejestrowane w 2015 r., Regulamin ten zawiera wiele nieaktualnych i sprzecznych ze statutem postanowień, wymaga zatem bezwzględnej nowelizacji. Ale to już zadanie dla Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Biorąc pod uwagę wielkość zasobów WSM i liczebność jej członków, frekwencja na WZ WSM jest na ogół niewielka. Zatem nie bądźmy bierni, nie eliminujmy siebie sami z wpływania na funkcjonowanie WSM i jej organów, nie pozwólmy decydować innym za nas. Nasza obecność i czynny udział w WZ WSM są ważne także dlatego, by Zarząd i Rada Nadzorcza mieli poczucie, że członkowie interesują się sprawami WSM, jej kondycją finansową i sposobem zarządzania przez te organy naszym wspólnym majątkiem.

Lidia Grzymska

Krystyna Zaborska

Skip to content