SZANOWNI PAŃSTWO,

MIESZKAŃCY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

Administracja Osiedla informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na modernizację systemu rozliczeń wody, wymianę i montaż wodomierzy w Państwa lokalach w Osiedlu WSM Wawrzyszew realizować będzie firma „UNITO-L” ul. Kondratowicza 37a , 03-285 Warszawa. Monterzy posiadają pisemne upoważnienia Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew.

 

Wymiana wodomierzy prowadzona będzie w dniach od  03.09.2018  do  31.12.2018.

Cena wymiany jednego wodomierza to 95,04 zł brutto, 380,16 za kpl.4 szt.

Cena montażu po raz pierwszy wodomierza to  178,20 zł brutto za 1 szt.

Opłata za wymianę lub montaż wodomierzy wniesiona będzie przez użytkownika lokalu na podstawie faktury wystawionej przez księgowość WSM przy wnoszeniu opłat eksploatacyjnych (czynszu).

NIKT nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych!

Płatność może być rozłożona na raty, zgodnie z ustalonym indywidualnie harmonogramem spłaty. Liczbę rat od 2 do 60  należy zadeklarować w protokole wymiany/montażu wodomierzy, który posiadał będzie monter firmy „Unitol-L”.

Osoby nie posiadające uprawnień do lokalu winne posiadać upoważnienie właściciela ( głównego lokatora lub innej uprawnionej osoby), którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Administracji lub w siedzibie Administracji.

Z tytułu wymiany wodomierza, który w dniu wymiany jest w okresie legalizacji, użytkownikowi zdającemu przy wymianie zdemontowane urządzenie, przysługuje bonifikata, której wielkość ustalona jest na postawie ceny początkowej wodomierza i czasu pozostałego do końca okresu legalizacji demontowanego licznika wyrażonego w miesiącach. Oddanie wodomierza, który jest w okresie legalizacji zostanie odnotowane w protokole.

Jako cenę początkową wodomierza przyjęto :

– dla 1szt. wodomierza z odczytem radiowym 108,00zł /60=1,8 brutto za 1 miesiąc pozostały do końca okresu legalizacji.

– dla 1szt. wodomierza ze zwykłym wskaźnikiem: 47,10zł /60= 0,78zł brutto za jeden miesiąc.

Bonifikata zostanie uwzględniona do końca  I kw. 2019 r.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt z Administracją Osiedla WSM Wawrzyszew

tel. 22 864-63-01 – Tomasz Dudziński.

Kontakt do koordynatora montażu na odrębnych ogłoszeniach

Skip to content