Warszawa 16.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie,

działając na podstawie § 77  ust. 1 oraz § 73 ust. 2  Statutu Spółdzielni,

zwołuje WALNE ZGROMADZENIE członków WSM

Obrady odbędą się

 w sali nr 1 SDK w Warszawie przy ul. Słowackiego 19a   o godz. 1700

 1. 06.06.2017 r. /wtorek/ Żoliborz II, Żoliborz III, Niedzielskiego.
 2. 08.06.2017 r. / czwartek/ Żoliborz IV, Młociny, Hery.
 3. 20.06.2017 r. / wtorek/  Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Latyczowska.
 4. 22.06.2017 r./ czwartek/  Piaski, Bielany, Nowodwory, Członkowie Oczekujący.

 

z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór prezydium WZ.
 3. Przyjęcie porządku obrad WZ.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej WZ.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 r.
 7. Informacja o przeprowadzonej lustracji kompleksowej za lata 2013 – 2015 oraz inwestycyjnej za 2015 r.
 8. Informacja nt. realizacji wniosków/uchwał Walnego Zgromadzenia 2016 r.
 9. DYSKUSJA.
 10. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WSM za 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyników finansowych WSM za 2016 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia/ nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu WSM za 2016 r.
1)      Prezesowi Zarządu Maciejowi Stasiełowiczowi
2)      Zastępcy Prezesa Zarządu Urszuli Grzybowieckiej
3)      Zastępcy Prezesa Zarządu Adamowi Walczakowi
 
 1. Wybory członków RN.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Dz. ew. nr 5/1 o pow. 5.026 m² z obrębu 7-02-04.
 3. Podjęcie uchwał dotyczących odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia praw członkowskich:
1)      Pani Renaty Franczuk od Uchwały RN nr 130/2016 z dnia 12.09.2016 r.
2)      Pana Wiesława Tkaczyka od Uchwały RN nr 166/2016 z dnia 10.10.2016 r.
3)      Pani Wiesławy Grudnik od Uchwały RN nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r.
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania  tytułu „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Warszawie”.
 2. Zamknięcie obrad.

UWAGA

W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą TYLKO członkowie Spółdzielni zamieszkali

w wyznaczonych Osiedlach. W czwartej części WZ udział biorą, również Członkowie Oczekujący.

Prosimy o przybycie z dowodem tożsamości i legitymacją członkowską WSM niezbędną przy podpisywaniu listy obecności

i otrzymania mandatu uprawniającego do udziału w głosowaniu.

Członkowie WSM do dnia 22.05.2017 r. mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wniosków i żądania ich zamieszczenia w porządku obrad oraz składania zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

         Do projektów uchwał, Członkowie WSM mają prawo zgłaszania poprawek do 02.06.2017 r. włącznie (par. 79 ust. 6 Statutu )

Członkowie WSM mają prawo zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał które od 16.05.2017 r. będą wyłożone

w siedzibach Administracji Osiedli WSM i Biurze Zarządu ( pok. 103) oraz na stronie internetowej WSM.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracjach Osiedli i Biurze Zarządu pok. nr  103 tel. 22 561 34 16.

 1. Żoliborz II ul. ks. T. Boguckiego 1 –  tel. (22) 839 34 92 ,
 2. Żoliborz III ul. Braci Załuskich 7 –  tel. (22) 203 45 80,
 3. Żoliborz IV ul. Dolnośląska 3 –  tel. (22) 568 97 87,
 4. Piaski ul. Broniewskiego 71 – tel. (22) 669 52 52,
 5. Bielany ul. Daniłowskiego 3 – tel. (22) 834 34 42,
 6. Młociny ul. Wrzeciono 14a – tel. (22) 835 24 96,
 7. Wawrzyszew ul. Wolumen 25a – tel. (22) 864 63 83,
 8. Wawrzyszew Nowy ul. Petofiego 7/2 – (22) 896 13 12,
 9. Nowodwory ul. Ciołkosza 4  – tel. (22) 676 83 02,
 10. Latyczowska ul. Kompasowa 10 – tel. (22) 870 11 22,
 11. Hery ul. Hery 11 – tel. (22) 638 76 23, 
 12. Niedzielskiego ul. Niedzielskiego 2B – tel. (22) 427 19 93,
 13. Biuro Zarządu WSM ul Elbląska 14  (pok. 103) tel.(22) 561 34 16.

 

Skip to content