Walne Zgromadzenie – trzyczęściowe obrady, które trwały cztery dni

Zważywszy na fakt, że Walne Zgromadzenie WSM odbyło się w czerwcu, a więc prawie trzy miesiące temu, a także dlatego, że szczegółowe protokoły są do wglądu, chcemy przekazać kilka istotnych uwag ogólnych oraz przedstawić wszystkie uchwały, jakie zostały podjęte w czasie głosowań na trzech częściach WZ.

Ciągle jeszcze większość naszych spółdzielców nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest Walne Zgromadzenie i dlaczego warto w nim uczestniczyć, bez względu na to, czy zamierzamy pozostać w tej Spółdzielni, czy być może przekażemy mieszkanie naszym dzieciom lub wnukom. Spółdzielnia w założeniu miała być naszym wspólnym domem, w którym będziemy dbali o nasze wspólne sprawy. Mamy oczywiście świadomość, że lata PRL-u mocno nadwyrężyły ten obraz, ale można sobie zadać pytanie: czy nie należy do niego wrócić, dziś w przededniu 100-lecia WSM, które przypada w roku 2021. Niestety, jak widać po ostatnich zebraniach, takich chęci u wielu nie widać, a najlepszym tego miernikiem jest frekwencja. WSM liczy sobie 33,5 tys. członków, a popatrzmy, ilu z nich uczestniczyło w ostatnim Walnym, rozłożonym na trzy części. Na pierwszej z nich pojawiło się 168 osób, na drugiej – 165 , na trzeciej – 93. W procentach lepiej nie przeliczać, bo można by się zawstydzić.

A przecież Walne powinno być dla nas głównym źródłem informacji i konstruktywnej dyskusji. Tym razem była to też okazja do poznania nowych władz WSM. Zmieniliśmy prezesa i wiceprezesów, czy nie warto nowych znać chociaż z widzenia? Na co dzień możemy usłyszeć wiele słów krytyki pod adresem Zarządu i Rady Nadzorczej, dlaczego brak nam odwagi, by przyjść i powiedzieć to głośno. Oczywiście ci, którzy przychodzą mówią, jedni z głębokiej troski o „nasz dom” czy „nasze osiedle”, i chwała im za to, ale są i tacy, którzy po prostu chcą zaistnieć. Ci bywają na wszystkich zebraniach.

Jest o czym mówić i jest o co pytać, ale przede wszystkim warto wysłuchać wszystkich sprawozdań Zarządu, zapoznać się z sytuacją finansową Spółdzielni, planami inwestycyjnymi, remontowymi, a w tym roku w szczególności związanymi z przekształceniami własności gruntów. Przecież to my o wszystkich ważnych sprawach decydujemy, przyjmujemy uchwały bądź je odrzucamy, a potem rozliczamy z ich realizacji. Wydaje się jednak, że nie wszyscy to rozumieją, stąd ta mała frekwencja.

I część

Tegoroczne Walne Zgromadzenie odbywało się, podobnie jak w roku ubiegłym, w trzech częściach, w których zgrupowane były poszczególne osiedla. W części I uczestniczyli mieszkańcy z: Żoliborza II, Żoliborza III, Rudawki i Piasków, w cz. II – z Zatrasia, Młocin, Niedzielskiego, Nowodworów, Latyczowskiej i Hery, w cz. III – z Bielan, Wawrzyszewa, Wawrzyszewa Nowego. Najbardziej burzliwie było na części pierwszej, która zresztą nie zakończyła się tego dnia, tzn. 6 czerwca, a miała swój ciąg dalszy 18 czerwca. Zebranie przerwano ze względu na późną porę, była godzina 3:30. Na sali zostało 19 osób.

Problemy zaczęły się już na początku, ponieważ po raz pierwszy na Walnym Zgromadzeniu miało się odbywać głosowanie w systemie elektronicznym, zebrani otrzymali piloty a przedstawiciel firmy, która instalowała system, udzielał instrukcji, jak z niego korzystać. Wywołało to nieco zamieszania i dyskusji , czy aby na pewno nie spowoduje to przekłamań w głosowaniach.

Jednakże, gdy przewodniczący zebrania Cezary Radzimirski poddał wniosek pod głosowanie, większość obecnych była „za”. Tak więc zrobiliśmy kolejny krok ku nowoczesności i to dobrze. Sporo zamieszania było przy głosowaniu porządku obrad, w wyniku czego wprowadzono kilka zmian i zdjęto z porządku obrad punkt dotyczący odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej Zofii Paderewskiej oraz członka RN Roberta Orlika. Wywołało to wzburzenie wnioskodawców, którzy demonstracyjnie opuścili salę. Sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu zamieszczaliśmy w poprzednim numerze, więc zakładamy, że nasi Czytelnicy je znają. Właśnie nad tymi dokumentami odbywała się ożywiona dyskusja. Pan przewodniczący starał się zapanować nad atmosferą, choć można mieć wątpliwości, czy zawsze słusznie – jednym przerywał wypowiedź w połowie, innym pozwolił mówić bez przeszkód i spoglądania na zegarek.

Dyskusja, jak wspomnieliśmy, była burzliwa. Dotyczyła przede wszystkim spraw finansowych, m.in. podwyżki kosztów eksploatacji, dość znaczącej; funduszu zasobowego; funduszu remontowego. Zarzucano Zarządowi złe gospodarowanie i marnotrawstwo, zaś Radzie Nadzorczej, że dopuściła do takiej sytuacji, niewłaściwie nadzorując poczynania Zarządu i akceptując wiele niekorzystnych dla Spółdzielni decyzji. Krytyka objęła też sprawy remontów w starych osiedlach oraz plany inwestycyjne, których realizacja nie dała spodziewanych zysków. Zebrani nie wyrazili zgody na sprzedaż działki na Białołęce. Zarzucano również Zarządowi i Radzie Nadzorczej niepublikowanie bądź opóźnienia w udostępnianiu protokołów z posiedzeń, jak również brak odpowiedzi na korespondencję bądź długotrwałe opóźnienia. To oczywiście wielki skrót tematów, które przewijały się w dyskusji, która chwilami była nazbyt ostra. Pod koniec obrad miał miejsce nieprzyjemny incydent. Będący „pod wpływem” członek Rady Nadzorczej i współmieszkaniec z tego samego osiedla dopuścili się sprzeczki, a nawet rękoczynów. Na szczęście bez większych konsekwencji. Nie mniej jednak wywołało to słuszne oburzenie świadków wydarzenia. Okazało się, że wśród zebranych było kilka osób po spożyciu alkoholu. Rzecz w tym, że sala obrad sąsiaduje z restauracją, która być może w czasie WZ nie powinna sprzedawać alkoholu. Jednak nie jest pewne, czy akurat tam alkohol został spożyty, nieopodal SDK jest przecież kawiarnia z piwem. Faktem jest jednak, że takie zajścia nie powinny mieć miejsca w trakcie jakichkolwiek zebrań organizowanych przez Spółdzielnię. Na drugim spotkaniu I części WZ, która zakończyła się ok. godz. 22:00, trwała dyskusja nad dalszymi punktami porządku dziennego, których nie zdążono omówić 6 czerwca, podjęto też właściwe uchwały.

II część

W części drugiej WZ, która obradowała w dniu 10 czerwca, udział wzięły osiedla: Zatrasie, Młociny, Niedzielskiego, Nowodwory, Latyczowska i Hery. Zebranie, zgodnie z regulaminem, otworzyła przewodnicząca RN Zofia Paderewska. Następnie wybrano prezydium, przewodniczącym został pan Jerzy Szmajda. Zebranie przebiegało sprawnie i w miarę spokojnie. Porządek dzienny przyjęto bez zmian. Po każdym sprawozdaniu odbywała się dyskusja. Po sprawozdaniu RN podjęto temat firmy Sukcesor i lustracji, były też zarzuty pod adresem komisji GZM Rady Nadzorczej. Tu w dyskusji prym wiodło osiedle Niedzielskiego, gdzie problem usterek jest aktualny, a korespondencja z Zarządem niezadowalająca; dla Zatrasia najważniejsze były remonty i sprawy finansowe. Z kolei Młociny pytały, dlaczego osiedla muszą tyle płacić na Biuro Zarządu. Osiedle ma też problem z tym, że użytkuje kawałki gruntu miejskiego, za co musi płacić, a rzecz stała się nie z winy osiedla. Powtórzyło się pytanie z wszystkich zebrań, dlaczego, skoro w bilansie osiedla są nadwyżki, Zarząd funduje spółdzielcom podwyżkę opłat eksploatacyjnych. Jest to pytanie ważne, a odpowiedź niezadowalająca.

III część

Część III Walnego Zgromadzenia obejmowała osiedla: Bielany, Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy. Na przewodniczącą zebrania wybrano panią Annę Pogorzelską, która zdaniem większości obecnych bardzo dobrze wywiązała się ze swojej roli. Dyskusja była dość ostra, rozpoczął ją p. Tadeusz Małek, który stwierdził, że w Spółdzielni już od roku dzieją się złe rzeczy i że działa ona w „systemie chorobowym”. Znaczy to, „że działa źle”. Pan Małek złożył wniosek o odwołanie dwóch członków RN. Jednakże przewodnicząca poddała pod głosowanie wcześniejszy wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Ponieważ uzyskał on większościowe poparcie, wniosek p. Małka był bezprzedmiotowy. Pani Jolanta Szewczyk z Wawrzyszewa Nowego podjęła ważny temat dla mieszkańców budynków Wolumen 18 i 20. Od 14 lat trudno tam uregulować własność gruntu. Prezes Różewska zapewniła, że zostanie sporządzone memorandum w sprawie tych nieruchomości i umówione jest spotkanie z Biurem Mienia i Skarbu Państwa. Dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017rok. Przegłosowano wszystkie uchwały.

Podjęte decyzje

Walne Zgromadzenie miało do omówienia 15 uchwał, niektóre były aż w trzech wariantach do wyboru. Poniżej pokażemy, które uchwały udało się przyjąć i jakie będą tego konsekwencje.

Przyznanie tytułu „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”

Zgodnie ze Statutem WSM o przyznaniu tego wyróżnienia decyduje Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Część mieszkańców miała wątpliwości, jak głosować nad tą uchwałą, ponieważ zabrakło do niej wystarczającego uzasadnienia (właściwie co roku Rady Osiedla, które zgłaszają kandydatów do tytułu, nie opisują za co daną osobę należałoby docenić). Jednak za uchwałą zagłosowało 118 osób, przeciw było 14, a wstrzymało się 18. W związku z tym tytuł „Zasłużonego Członka” otrzymał Bronisław Pacholski z osiedla Wawrzyszew.

Sprawozdanie finansowe

Zebrani zatwierdzili sprawozdanie finansowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 r. Obejmuje ono:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.183.798.533,00 zł,

rachunek zysków i strat w układzie porównawczym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący:

nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 400.141,99 zł,

nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 9.750.678,29 zł,

zysk bilansowy netto w wysokości 2.776.517,20 zł,

rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią, za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.711.329,47 zł,

zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 34.635.404,59 zł,

dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

 

Podział nadwyżki

bilansowej za 2017 r.

Na dotychczasowych Walnych zebrani dwukrotnie nie zgodzili się na podział nadwyżki za 2017 roku. W czerwcu doszło do trzeciej próby. Do projektu uchwały przedstawionego przez Zarząd wpłynęły poprawki członków Spółdzielni. W związku z tym do głosowania przedstawiono trzy projekty uchwał. Każdy z zebranych mógł wybrać tylko jeden z nich. Zwyciężył projekt z poprawkami M. Bajurskiej i B. Zielińskiej (rekomendowany zresztą przez Zarząd). Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać rozliczenia wyników za 2017 r. jak poniżej:

Różnicę między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat w łącznej kwocie 5 908 029,98 zł, zaliczyć odpowiednio w przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym,

 
Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2017 w łącznej kwocie 2 236 410,09 zł, przeznaczyć na zasilenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie obciążającym członków spółdzielni w ramach jednostek organizacyjnych.

Niepokryte koszty kształtujące wynik finansowy Biura Zarządu za rok 2017 w kwocie 4.977.797,26 zł zostaną pokryte z dochodów przyszłych okresów Biura Zarządu.

 

Podział nadwyżki

bilansowej za 2018 r.

Do tego projektu również wpłynęły poprawki. Przedstawiono trzy projekty do głosowania. Zarząd i w tym przypadku zarekomendował projekt M. Bajurskiej i B. Zielińskiej (który ostatecznie został przyjęty). WZ dokonało rozliczenia wyniku finansowego za 2018 r. jak poniżej:

Różnicę między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat w łącznej kwocie 9.350.536,30 zł, zaliczyć odpowiednio w przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym,

Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2018 w łącznej kwocie 2.776.517,20 zł, przeznaczyć na:

Fundusz Zasobowy w kwocie 638.064,82 zł

Zasilenie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w zakresie obciążającym członków spółdzielni w ramach jednostek organizacyjnych.

Niepokryte koszty kształtujące wynik finansowy Biura Zarządu za rok 2018 w kwocie 4 834 623,03 zł zostaną pokryte z dochodów przyszłych okresów Biura Zarządu.

Absolutorium

Zebrani mieli zdecydować o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok. Takie głosowanie dotyczy też prezesów, którzy w momencie WZ nie są już członkami Zarządu. I tak absolutorium nie otrzymali: Maciej Stasiełowicz, Urszula Grzybowiecka oraz Adam Walczak.

Obecna prezes Zarządu, Barbara Różewska, otrzymała absolutorium.

Członkowie Rady Nadzorczej

Zebrani omawiali też uchwały dotyczące odwołania z Rady Nadzorczej Zofii Paderewskiej i Roberta Orlika. Większością głosów zdecydowali jednak, że członkowie ci pozostają w Radzie.

 

Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni w latach 2017-2018

Walne Zgromadzenie przyjęło do realizacji wnioski z przeprowadzonej lustracji. Zobowiązało Radę Nadzorczą do ustalenia wszystkich osób odpowiedzialnych za straty Spółdzielni. Zgodnie z uchwałą Zarząd Spółdzielni po otrzymaniu listy odpowiedzialnych wystąpi do tych osób z roszczeniem pokrycia strat.

 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad określania wartości gruntów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną.

WZ przyjęło jako zasadę zaliczanie do kosztów inwestycji, realizowanych przez Spółdzielnię, wartość rynkową gruntów na których inwestycja będzie realizowana, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na zlecenie Spółdzielni.

Wydaje się, że tę uchwałę należy potraktować jedynie jako pewne założenia. Obecnie spółdzielnie muszą uwzględniać w rozliczeniach inwestycji księgową, a nie rynkową wartość gruntów. By uchwała mogła wejść w życie, najpierw potrzebne są zmiany w aktach wyższego rzędu (więcej strona 7).

 

Zbycie gruntów na Białołęce

Zarząd zaproponował sprzedaż gruntu przeznaczonego pierwotnie pod budowę II etapu Osiedla Szmaragdowego, zapewniając, że zyski z budowy byłyby jedynie nieznacznie wyższe niż wartość gruntu. Spółdzielcy poparli ten wniosek, jednak zbyt małą liczbą głosów. Na 209 osób za wnioskiem opowiedziało się 107. Zgodnie ze statutem WSM do zbycia gruntu niezbędna jest uchwała WZ poparta przez ¾ uczestników. W tym przypadku zabrakło 50 głosów.

W związku z uchwałą II etap Osiedla Szmaragdowego stanie się faktem. Jak zapowiedział Zarząd, inwestycja zostanie przeprowadzona w systemie GRI (więcej strona 7).

 

Uchwała w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.

WZ, po omówieniu różnych wariantów uchwały, wprowadziło kilka zmian w Regulaminie WZ. Były one związane przede wszystkim z dostosowaniem regulaminu do znowelizowanego statutu WSM.

Kierunki działalności

Zarządu WSM

WZ zatwierdziło kierunki działalności Zarządu (projekt zamieściliśmy w poprzednim numerze).

 

Przyjęcie kierunków działalności inwestycyjnej

Walne Zgromadzenie WSM podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia kierunków rozwoju inwestycyjnego z dwiema poprawkami Z. Ulickiego. Postanowiło przyjąć poniższe kierunki działalności inwestycyjnej, realizowanej obok budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego:


likwidacja barier architektonicznych, w szczególności instalacja wind oraz budowa pochylni,


tworzenie nowych miejsc postojowych i parkingowych,


rewitalizacje, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomicznie korzystne przekształcenie nieruchomości Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uchwała w sprawie przystąpienia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Wyrażono zgodę na przystąpienie WSM do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1.

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji mającej na celu ostateczne wyjaśnienie sprawy dobudowy garaży nr 15 i nr 16 do budynku garażowego przy ul. Rydygiera 4 w Warszawie

WZ postanowiło powołać Komisję, której celem będzie ostateczne wyjaśnienia sprawy dobudowy garaży nr 15 i nr 16 do budynku garażowego przy ul. Rydygiera 4 w Warszawie.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że obecnie działalność komisji została zawieszona. Przyczyną jest złożenie przez członka WSM mieszkającego w osiedlu Żoliborz II pozwu do sądu w tej sprawie (Zarząd zasugerował takie rozwiązanie, z racji tego, że sam nie może rozwiązać problemu). List mieszkańca opublikowaliśmy w numerze kwietniowym (2/2019).

Redakcja

Artykuł ukazał się w numerze 4/2019 „Życia WSM”

Skip to content