We wrześniu nowelizujemy Statut

Jak informowaliśmy wcześniej, 9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej w ciągu roku od dnia wejścia jej w życie należy dostosować postanowienia Statutu do nowych przepisów.

 Mając na uwadze powyższy przepis, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na początku września 2018 r. Decyzja ta wynika z faktu, że zmiany w Statucie spowodowane przez nowelizację ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych są bardzo liczne. Ich szczegółowe przedstawienie na corocznym zebraniu sprawozdawczym byłoby bardzo utrudnione, gdyż podstawowym tematem Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w czerwcu, będą: sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2017, sprawozdanie finansowe za ten sam rok oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

Aktualny stan prac nad Statutem wygląda następująco. Dział Prawny WSM przekazał do Rady Nadzorczej projekt zmian w Statucie Spółdzielni, do dalszych prac w komisji ogólnoorganizacyjnej.

Komisja na dwóch kolejnych posiedzeniach, z udziałem radcy prawnego, naniosła dalsze poprawki na zaproponowanej wersji nowelizacji. W projekcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie przyjęto założenie, że zmiany te polegać będą tylko na dostosowaniu Statutu WSM do aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych. Projekt zmian został następnie przekazany przez przewodniczącego komisji ogólnoorganizacyjnej do Rady Nadzorczej, która zajęła się nim na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 czerwca. Rada Nadzorcza, po dyskusji i dalszych poprawkach, przekazała projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie do Rad Osiedli, aby umożliwić członkom Spółdzielni zapoznanie się z projektem.

Do projektu Statutu, który zostanie wyłożony przed wrześniowym Walnym Zgromadzeniem statutowym, członkowie będą mogli jeszcze zgłaszać poprawki, najpóźniej na 3 dni przed WZ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane w celu uchwalenia zmian w Statucie, odbędzie się w jednej części. Dzięki temu możliwe będzie przegłosowanie wszystkich poprawek i przyjęcie ostatecznej wersji Statutu.

O dalszych pracach nad nowelizacją członkowie będą informowani także na łamach „Życia WSM”.

 

r.pr. Michał Gołąb
kierownik Działu Prawnego WSM

Artykuł ukazał się w numerze czerwcowym „Życia WSM”

Skip to content