Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2021r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II
 2. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych do wykonania w 2021r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II
 • Termin realizacji zamówienia – do 30.10.2021 r. zadanie 1, do 15.12.2021 r. zadanie 2
 • Termin składania ofert – do 31.03.2021 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 31.03.2021 r. w godz. 1000-1200
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat:
 • Zadanie 1 – wadium 15000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Zadanie 2 – wadium 20000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, dzial.techniczny@wsm2.pl

                

Skip to content