WSM prawomocnie wygrała z Miastem – NSA potwierdził nieważność uchwały ryczałtowej za odbiór śmieci 

W czwartek 14 października Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne m. st. Warszawy w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Miasta o stawce ryczałtowej za odbiór odpadów (sygn. akt III FSK 4342/21 oraz III FSK 4235/21). W ocenie Działu Prawnego Spółdzielni WSM będzie mogła wystąpić o zwrot nadpłaty za okres obowiązywania uchwały.

Rada Miasta w grudniu 2019 roku zdecydowała o zmianie sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów. O 1 marca 2020 roku każde gospodarstwo w zabudowie wielorodzinnej, niezależnie od tego, ile osób mieszka w danym lokalu i ile produkuje odpadów, musiało zapłacić stałą stawkę – 65 złotych. Zmiana szczególnie dotknęła osoby gospodarujące samotnie, które musiały płacić prawie siedmiokrotnie więcej niż dotychczas. 1 kwietnia 2021 roku weszła w życie nowa uchwała Rady Miasta, tym razem wiążąca wysokość opłaty za śmieci z ilością zużywanej wody – wiele osób otrzymało kolejne podwyżki. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaskarżyła obie uchwały. 27 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził częściową nieważność uchwały ryczałtowej, a 8 lipca częściową nieważność uchwały wiążącej opłaty z ilością zużywanej wody. Miasto odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

14 października NSA oddalił skargi kasacyjne Ratusza w sprawie uchwały Rady Miasta z 12 grudnia 2019 r. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności. Tym samym utrzymał w mocy wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w ustnych motywach wyroku wskazał przede wszystkim, że spółdzielnia może zaskarżać do sądu uchwały Rady Miasta dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami, ponieważ jest jej płatnikiem. To ważne stwierdzenie także w kontekście spraw dotyczących aktualnie obowiązujących opłat za odpady. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził także, że stawka za opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych może być tylko jedna w skali gminy i nie może być w uchwałach Rady Miasta różnicowana.

W ocenie Działu Prawnego WSM skutkiem tego wyroku będzie wystąpienie o stosowne korekty poniesionych opłat w okresie obowiązywania unieważnionej przez Sąd uchwały i zwrot wynikających z tego tytułu nadpłat. Podstawą prawną żądania może być w tym zakresie art. 415 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym świadczenie jest nienależne, jeżeli odpadła jego podstawa prawna. Z ostatecznymi wnioskami i decyzjami w tym zakresie należy jednak poczekać do momentu sporządzenia przez Sąd pisemnego uzasadnienia wyroków.

Skip to content