§ 76.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie  kierunków  rozwoju  działalności  inwestycyjnej,  społeczno-kulturalnej  oraz gospodarczej,
 2. wybór  i  odwoływanie  członków  Rady  Nadzorczej,  zgodnie  z  §  73  ust.  5  statutu,  i  Sądu Koleżeńskiego,
 3. rozpatrywanie  sprawozdań  Rady  Nadzorczej,  zatwierdzanie  sprawozdań  rocznych  i  finansowych  oraz  podejmowanie  uchwał  co  do  wniosków  członków  Spółdzielni,  Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu, rozpatrywanie  wniosków  wynikających  z  przedstawionego  protokółu  polustracyjnego  z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  i  zbycia  zakładu  lub  innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 6. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni, nie wymienionych w § 117,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podziału Spółdzielni,  a  także  przyłączenia  jej  jednostki  organizacyjnej  do  innej  spółdzielni  oraz likwidacji Spółdzielni,
 9. rozpatrywanie  w  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym  odwołań  od  uchwał  Rady Nadzorczej,
 10. uchwalanie zmian statutu,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 12. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystępowania  do  innych  organizacji  gospodarczych oraz występowania z nich,
 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 14. uchwalanie  regulaminu  Walnego  Zgromadzenia,  regulaminu  Rady  Nadzorczej  i  Sądu Koleżeńskiego,
 15. przyznawanie, na wniosek Rady Nadzorczej, tytułów „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Warszawie”  oraz  „Honorowego  Członka  Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”.
Skip to content