ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie altany śmietnikowej do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

 

  • rozpoczęcie wykonania robót –   do 7 dni po  podpisaniu  umowy,
  • zakończenie robót –   wg oferty nie później niż do dnia 18.12.2019 r.
  • gwarancja na wykonanie roboty –   nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,
ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest: – Pani  Małgorzata Irek nr tel. 22 864 95 87, fax. 22 864 89 65, mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść  na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1  do dnia 17.10.2019 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 3 w dniu  17.10.2019 r. o godz. 1230.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Skip to content