WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie koszenia trawników na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

  • rozpoczęcie wykonania robót –   roboty będą wykonywane przez Wykonawcę każdorazowo wyłącznie na pisemne zgłoszenie wystawione przez Zamawiającego określające zakres i termin wykonania robót.
  • zakończenie robót –   czas realizacji jednego pokosu – max 14 dni kalendarzowych (istnieje możliwość przedłużenia o dni w których koszenie było niemożliwe ze względu na warunki pogodowe lub opóźnienia w odbiorze trawy przez m.st. Warszawa).

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 13 maja 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: – Pani Łucja Szmit  nr tel. 22 864-63-01, mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 8 000,00 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 27.05.2021 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 27.05.2021 r. o godzinie 1100.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 13.05.2021 r.

Skip to content