WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

  • rozpoczęcie wykonania robót –   od 15 września danego roku, po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego,
    z zastrzeżeniem konieczności zachowania ważności przeglądów dla danego budynku.
  • zakończenie robót –   do 10 grudnia danego roku, nie później niż ważność ubiegłorocznego przeglądu dla danego budynku.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: – Pan Jacek Tadeusiak  nr tel. 22 864-63-02, mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 6 000,00zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 25.05.2021 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 25.05.2021 r. o godzinie 1100.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 07.05.2021 r.

Skip to content