Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach oraz budynkach użytkowych, polegające na badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – całego obiektu łącznie z mieszkaniami – zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane.

Termin składania ofert do dnia 21.10.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich elektrycznych, zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach WSM Osiedle Piaski w Warszawie” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Wadium w wysokości 4.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.10.2019 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z „Wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich elektrycznych, zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach WSM Osiedle Piaski w Warszawie

 należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 23.09.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu opłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content